IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā
Granta devējs - PHARE 2003. gada Nacionālā programma Latvijai „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā”.
Projekta iesniedzējs - Jelgavas pašvaldība.
Projekta partneri - Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Projekta mērķis ir paaugstināt darbaspēka konkurētspēju Zemgales reģionā, nodrošinot Zemgales reģiona iedzīvotājus ar iespēju iegūt mūsdienu darba tirgus prasībām un standartiem atbilstošas IT zināšanas.
Projekta kopējais finansējums - LVL 218 691,67
Projekta īstenošanas laiks: 2005. gada 31. augusts - 2006. gada 30. augusts.
_________________________________________________
 
2005. gada 31. augustā Jelgavas pilsētas pašvaldība un Finanšu ministrija parakstīja granta līgumu par projekta „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā” ieviešanu. Projekts tiek finansēts no Phare 2003. gada Nacionālās programmas Latvijai 2.2. pasākuma „Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstība” līdzekļiem.
Projekta mērķis ir paaugstināt darbaspēka konkurētspēju Zemgales reģionā, nodrošinot Zemgales reģiona iedzīvotājus ar iespēju iegūt mūsdienu darba tirgus prasībām un standartiem atbilstošas IT zināšanas.
Projekta ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes:
   • IKT zināšanu testēšana - projekta mērķa grupas sākotnējo prasmju un iemaņu darbā ar datoru noteikšana;
   • apmācības moduļu izstrāde - mācību programmu sagatavošana ECDL sertifikāta iegūšanai darbam Windows un Linux vidēs;
   • Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra materiāli tehniskās bāzes uzlabošana - trīs jaunu datorklašu izveidošana, tās aprīkošana ar datortehniku, multimediju un drukas iekārtām, JRPIC bibliotēkas papildināšana ar mācību līdzekļiem;
   • apmācības organizēšana - iespēja 600 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem (pašvaldības iestāžu un izglītības iestāžu darbiniekiem) apgūt datorprasmes atbilstoši izstrādātajai mācību programmai un iegūt ECDL sertifikātu;
   • informatīvo pasākumu organizēšana - Zemgales reģiona iedzīvotāju informēšana par ECDL sertifikāta iegūšanas iespējām un priekšrocībām.

Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas Pašvaldība un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli

 

Mācību materiāli:

  • Diadnosticējošie testi

1. modulis - Informācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni
2. modulis - Datora lietošana un datņu pārvaldība
3. modulis - Tekstapstrāde
4. modulis – Izklājlapas
5. modulis – Datu bāzes
6. modulis – Prezentācijas
7. modulis – Informācija un komunikācija
Atbildes

  • Studenta grāmatas (Windows)

1. modulis - Informācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni
2. modulis - Datora lietošana un datņu pārvaldība
3. modulis - Tekstapstrāde
4. modulis – Izklājlapas

5. modulis – Datu bāzes
6. modulis – Prezentācijas
7. modulis – Informācija un komunikācija

  • Studenta grāmatas (Linux)

1. modulis - Informācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni
2. modulis - Datora lietošana un datņu pārvaldība
3. modulis - Tekstapstrāde
4. modulis – Izklājlapas

5. modulis – Datu bāzes
6. modulis – Prezentācijas

7. modulis – Informācija un komunikācija

Atgriezties