Bērna patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstība un motivācijas veidošana

Semināru cikla “Gudro vecāku skola” nodarbība.
Lektore: Gunita Kleinberga, Mg.psych., Kognitivi biheiviorala terapeite, Marte Meo terapeite
Semināru cikls notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties