Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai

Vienošanās Nr. 2011/0033/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/043

Projekta iesniedzējs: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.

Projekta partneris: Jelgavas speciālā internātpamatskola, Lielplatones speciālā internātpamatskola, Jelgavas pašvaldības iestāde „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, biedrība „Vecāki Jelgavai”.

Projekta mērķis: nodrošināt mācību atbalstu 280 bērniem un jauniešiem obligātajā mācību vecumā ar speciālajām vajadzībām un funkcionālajiem traucējumiem.

Projekta kopējais finansējums ir LVL 120 291.

Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada 01. janvāris - 2013. gada 28. jūnijs.

Projektu finansē: Eiropas Sociālais fonds (ESF).

Mērķa grupa: 280 bērni un jaunieši ar speciālajām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem.

Vispārīgā informācija par projektu:

Projekts tiek īstenots ESF apakšaktivitātes 1.2.2.4.2 „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros.

Projekta ietvaros 1. - 4. kl.izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi, grūtībām mācīties un garīgās attīstības traucējumiem tiks veikta interaktīva, elektroniska mācību atbalsta palīglīdzekļa izstrāde un nodrošināta šo izglītojamo papildus apmācība mācību priekšmetos. Lai veicinātu sociālo un sadzīves prasmju apguvi, 1. - 6. kl.grupām, tiks izstrādāta un realizēta sociālo un sadzīves prasmju apguves programma, organizēti praktiskas ievirzes pasākumi - mācību ekskursijas un kultūrizglītojošie pasākumi, interešu izglītības nodarbību cikli un radošā vasaras skola. Lai veicinātu darba prasmju apguvi, 7. - 9. kl. grupām, tiks izstrādāta un īstenota karjeras izglītības programma, organizēti karjeras izvēles pasākumi, savukārt arodklašu audzēkņiem - ekskursijas uz uzņēmumiem, kas saistīti ar audzēkņu apgūstamo profesiju. Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem tiks organizētas ekskursijas un kultūrizglītojošie pasākumi. Lai sekmīgi īstenotu projektā paredzētās aktivitātes projektu skolās tiks ieviesti skolotāju palīga un karjeras izglītības pedagoga amati.

Projekta aktivitātes:

Projekta „Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai” noslēguma konference

Karjeras izglītības pasākums 7.-9.klašu skolēniem 2013.gada 13.februārī „Profesiju sīrups 2013”

Projekta aktivitātes 2012./2013. m. g. I semestrī

Vasaras radošā skola

Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai

Atgriezties