Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
sadarbībā ar:

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi:

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības iestādes aktivitātes projektā:

 • neformālās izglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa grupa:

Strādājošie un pašnodarbinātie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā:

Mācību maksa:

 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas 

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

Kontaktinformācija izglītības iestādē:

 • Projekta koordinators: Ilze Osīte, ilze.osite@zrkac.jelgava, 63012169

Sīkāka informācija:
Mājaslapāwww.macibaspieaugusajiem.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Projekta aktivitātes:

Nāc mācīties Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā!

Apgūsti datu analīzi un pārskatu veidošanu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu!

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem gandrīz 800 programmās

Strādājošiem iespējams pieteikties mācībām ar ES līdzfinansējumu 90% apmērā

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtās kārtas norise ZRKAC

Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem

Profesionālās pilnveides kursi "Grāmatvedības uzskaites pamati" ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu

ZRKAC tiek realizēta piektā kārta projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā 7. kartā

ZRKAC noslēgušās mācības septītajā kārtā projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Atgriezties