Development of the European business Advisor Training and Exchange (DEBATE)
Granta devējs - Comunnity Initiative Programme INTERREG III C North Zone (INTERREG III C).
Projekta iesniedzējs - North Karelia Polytechnic.
Projekta partneri - 16 partnerorganizācijas no 7 Eiropas valstīm - Somijas, Igaunijas, Grieķijas, Itālijas, Zviedrijas, Ungārijas, Latvijas (Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs).
Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot biznesa konsultāciju kvalitātes līmeni, kā reģionālās attīstības instrumentu Eiropā.
Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 115 885,00 (no kuriem EUR 797 634,75 ir ERDF līdzfinansējums un EUR 318  250,25 ir partneru līdzfinansējums).
Projekta īstenošanas laiks: 2005. gada 01. janvāris - 2007. gada 31. decembris.
_________________________________________________
 
INTERREG III C projekta „DEBATE” pilns nosaukums ir „Development of the European Business Advisor Training and Exchange”, kas tulkojumā ir „Eiropas biznesa konsultantu apmācības un apmaiņas tīkla izveide”.
Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot biznesa konsultāciju kvalitātes līmeni, kā reģionālās attīstības instrumentu Eiropā.
Projekta kopējā ideja ir vērsta uz biznesa konsultantu attīstību Eiropā, veidojot starptautiskos uzņēmējdarbības tīklus un kvalitatīvus konsultāciju pakalpojumu, kas veicinās MVU attīstību un investīciju pieaugumu nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
Projekta ieviešanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi:
   1. Veicināt pozitīva biznesa konsultanta (BK) tēla veidošanu Eiropā.
   2. Nacionālajā un starptautiskajā līmenī izveidot informācijas un zināšanu materiālās bāzes struktūru Eiropas BK.
   3. Pamatojoties uz “Arodu aprakstu” (kvalifikācijas kritērijiem, kas tiks izstrādāti projekta ietvaros), izstrādāt izglītības programmu biznesa konsultantiem;
   4. Veicināt biznesa konsultantu pieejamību, paaugstinot iespējas MVU attīstībai, ekonomiskai konkurētspējai un vienotībai Eiropas pilsētu un lauku teritorijās.
Projekta īstenošanā ir iesaistīti 16 partnerorganizācijas no septiņām Eiropas valstīm (Somijas, Igaunijas, Grieķijas, Itālijas, Zviedrijas, Ungārijas, Latvijas). Projekta vadošais partneris ir Somijas Ziemeļ-Karēlijas politehnikums.
Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 115 885,00 (no kuriem EUR 797 634,75 ir ERDF līdzfinansējums un EUR 318 250,25 ir partneru līdzfinansējums).
Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra kopējais projekta budžets ir EUR 50 880,00, no kuriem EUR 47 727,00 tiek līdzfinansēti no ERAF un EUR 38 160,00 ir JRPIC līdzfinansējums.
Projekta ieviešanas laiks ir sākot no 2005. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim.
Projekta „DEBATE” ieviešana ir sadalīta piecās darba paketēs jeb aktivitātēs:
   1. aktivitāte - Projekta vadība un koordinācija.
   2. aktivitāte - Eiropas BK kopējais novērtējums un mārketings.
Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt ārējo un vietējo ekspertu novērtējumu, kā arī īstenot dažāds mārketinga aktivitātes Eiropas BK atpazīstamībai.
   3. aktivitāte - Biznesa konsultantu profesionālā statusa izveide.
Aktivitātes ietvaros ir paredzēts izveidot biznesa konsultantu atpazīstamību vietējā un Eiropas līmenī, apzinot potenciālās interesentu grupas sadarbībai ar Eiropas BK.
   4. aktivitāte - Eiropas BK struktūras izveide informētības un kompetences līmeņa paaugstināšanai.
Aktivitātes ietvaros paredzēts veidot pieejamu un skaidru struktūru, kas dod iespējas iegūt dažādas zināšanas un informāciju no kvalificētiem biznesa konsultantiem Eiropā.
   5. Izglītības struktūras attīstība Eiropas BK.
Aktivitāte paredz izveidot ilgtermiņa biznesa konsultantu sistēmas, elastīgai biznesa konsultantu apmācībai un izglītībai, kuras ietvaros ir iespējams veidojot dialogu starp biznesa konsultantiem un apmācāmo sektoru.
Projekta sagaidāmie rezultāti:
   • noorganizēti 6 darba semināri;
   • izveidots starptautiskais BK tīkls un portāls;
   • nodibināta Eiropas biznesa konsultantu asociācija;
   • izveidota virtuāla labās prakses datu bāze;
   • izstrādāts BK profesijas apraksts;
   • izstrādāts pētījums par biznesa konsultantu stāvokli projekta partneru valstīs;
   • izstrādāti BK sertifikācijas kritēriji;
   • izveidots nacionālais un starptautiskais dialogs starp konsultantiem, zinātniekiem, izglītībai iestāžu pārstāvjiem u.c. interesentiem;
   • notikusi speciālistu pieredzes apmaiņa;
   • izstrādāta apmācību programma.
Papildus informāciju par INTERREG IIIC projekta „DEBATE” aktivitātēm varat saņemt:
   • sazinoties ar projekta koordinatori Lieni Rulli, tālrunis: 3005558,
   • INTERREG IIIC projekta „DEBATE” interneta mājas lapā: www.debatenet.info

 

Atgriezties