Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos
Granta devējs - PHARE 2003. gada Nacionālā programma Latvijai „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā”, LR Finanšu ministrija.
Projekta iesniedzējs - Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot profesionālās, augstākās profesionālās izglītības un tālākizglītības kvalitāti pārtikas nozarē atbilstoši nozares darba tirgus prasībām un saskaņā ar Latvijas izglītības attīstības koncepciju, tādejādi nodrošinot mūsdienu tirgus prasībām atbilstošu kvalificētu speciālistu sagatavošanu un veicinot nodarbinātības pieaugumu pārtikas nozarē jautājuma risinājumu, kā arī reģiona un valsts sociālo un ekonomisko attīstību kopumā.
Projekta kopējais finansējums - EUR 333 848,30.
Projekta īstenošanas laiks: 2005. gada 01. septembris - 2006. gada 31. augusts.
_______________________________________________________
 
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (JRPIC) kopā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti (LLU), Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU), Pārtikas Inženierzinātņu centru (Pārtic), Zinātņu un Tehnoloģiju centru (ZTC), Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumu un Smiltenes tehnikumu no 2005. gada 1. septembra līdz 2006. gada 31. septembrim realizēja PHARE 2003. gada Nacionālās programmas projektu „Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos”.
Projekta vispārējais mērķis bija uzlabot profesionālās, augstākās profesionālās izglītības un tālākizglītības kvalitāti pārtikas nozarē atbilstoši nozares darba tirgus prasībām un saskaņā ar Latvijas izglītības attīstības koncepciju, tādejādi nodrošinot mūsdienu tirgus prasībām atbilstošu kvalificētu speciālistu sagatavošanu un veicinot nodarbinātības pieaugumu pārtikas nozarē jautājuma risinājumu, kā arī reģiona un valsts sociālo un ekonomisko attīstību kopumā.
Projekta specifiskais mērķis bija uzlabot profesionālās, augstākās profesionālās izglītības un tālākizglītības kvalitāti pārtikas nozarē Zemgales, Kurzemes un Vidzemes reģionos, izstrādājot nozares profesionālās, profesionālās augstākās izglītības līmeņa uzlabošanai un tālākizglītības pilnveidošanai nepieciešamos elementus:
   • mācību programmas;
   • mācību programmu standartu;
   • nozares uzņēmumiem labas prakses vadlīniju un rokasgrāmatu;
   • nozarē strādājošo sertifikācijas kārtību.
Projekts ietvēra šādas galvenās aktivitātes:
   1. izstrādāt IV līmeņa nepilna laika mācību programmas Kandavas un Smiltenes tehnikumos viesnīcu un ēdināšanas servisa programmās;
   2. izstrādāt standartu V līmeņa programmai „Sabiedriskās ēdināšanas tehnologs un organizators”;
   3. izstrādāt tālākapmācības programmas pārtikas tehnoloģiju jomā;
   4. izstrādāt profesionālās pilnveides programmas pārtikas un sabiedriskās ēdināšanas speciālistiem;
   5. publicitātes un reklāmas kampaņas veikšana studentu piesaistei izstrādātajās programmās;
   6. izstrādāto programmu e-tālmācības iespēju lietderības izpēte Latvijas reģionos;
   7. perspektīvo segmentu apzināšana pārtikas nozarē Eiropas ietvaros;
   8. sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas pārstrādes uzņēmumos strādājošo sertifikācijas izstrāde;
   9. labas higiēnas un paškontroles (HACCAP) prakses vadlīniju un rokasgrāmatas izstrādāšana un izdošana pielietošanai sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumos;
   10. starptautiskas konferences rīkošana Latvijas un Eiropas Zinātnes un Tehnoloģiju parku speciālistiem.
Projekta mērķi un to sasniegšanai paredzētās aktivitātes ir vērstas uz profesionālās izglītības un tālākizglītības pilnveidošanu pārtikas nozarē. Pasākuma ieviešanas rezultātā iesaistot gan attiecīgās izglītības iestādes, t.i., Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Rīgas Stradiņu Universitāti, Valsts Kandavas lauksaimniecības un Smiltenes tehnikumus, gan Pārtikas Inženierzinātņu Centru atbilstoši nozares tirgus prasībām tika izstrādāta virkne jaunu programmu dažādos izglītības līmeņos, kā arī profesionālās kvalifikācijas uzlabošanai nepieciešamie materiāli. Tas nodrošinās jauna, kvalificētu mūsdienu prasībām atbilstošu pārtikas nozares speciālistu sagatavošanu, kā arī veicinās nodarbinātības pieaugumu un vispārēju pārtikas nozares attīstību, kam savukārt ir būtiska nozīme valsts sociālā un ekonomiskā attīstībā.

Profesionālo tālākizglītības programmu izstrāde pārtikas tehnoloģiju jomā izstrādātas šādas programmas:

   • Uzturs slimību profilaksē un ārstēšanā.
   • Aptaukošanās problēma.
   • Vesela cilvēka uzturs.
   • Cilvēka uztura vielas.
Šīs programmas ir sagatavojuši RSU mācību spēki - L. Neimane un Z. Zariņš.
LLU pasniedzēji: I. Ciproviča, L. Markeviča, D. Kārkliņa, I. Grāmatiņa, T. Rakčejeva, Z. Krūma, L. Dukaļska, S. Kampuse, L. Skudra, D. Kļava, O. Rubenis, E. Sturmoviča, D. Kunkulberga ir sagatavojuši sekojošas programmas:
   • Piena pārstrādes tehnoloģija.
   • Piena un piena produktu raksturojums.
   • Gaļas pārstrāde.
   • Bezalkoholisko dzērienu klasifikācija un ražošana.
   • Cilvēka uzturvielas un to bioloģiskās ietekmes.
   • Zivju pārstrāde.
   • Ražošanas iekārtas mazas jaudas pārtikas uzņēmumos.
   • Maizes izstrādājumu klasifikācija, maizes ražošana un sortimenta paplašināšana.
   • Eļļas veidi, to gatavošana un pielietojums pārtikā.
   • Pārtikas produktu iepakojuma veidi un materiāli.
   • Ekoloģiski pārtikas iepakojuma risinājumi.
   • Augļu, dārzeņu uzglabāšana un pārstrāde.
   • Ražošanas tehnoloģisko procesu mikrobioloģiskie aspekti.
   • Pārtikas produktu uzglabāšanas laika pagarināšana.
   • Graudu uzglabāšana un pārstrāde.
   • Darba aizsardzības un riska novēršanas pasākumi pārtikas rūpniecībā.
   • Siltuma procesi pārtikas rūpniecībā.
   • Aukstuma izmantošana pārtikas ražošanā.
   • Miltu konditorejas izstrādājumi.
Valsts Kandavas lauksaimniecības un Smiltenes tehnikumi sadarbojoties ar LLU izstrādāja IV līmeņa nepilna laika programmas viesnīcu un ēdināšanas servisu programmās, kuras ir iesniegtas licencēšanai Izglītības un zinātnes ministrijā un pēc tam sāksies to ieviešana abos tehnikumos.
Projekta ietvaros Pārtikas Inženierzinātņu centrs kopā ar nolīgtajiem ekspertiem izstrādāja programmas: Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vadītājs - V kvalifikācijas līmenis; Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tehnologs - IV kvalifikācijas līmenis un Dzīvnieku kāvēju apmācības izstrāde. Lai sekmētu darba devēju iespējas veikt darbinieku kvalifikācijas un atbilstības kontroli centrs izstrādāja un uzsāka ieviest praksē pārtikas nozares darbinieku sertifikācijas procedūru - sekojošos virzienos:
   • sabiedriskās ēdināšanas tehnologs;
   • pārtikas pārstrādes speciālists (dzīvnieku kāvējs).
Pārtikas Inženierzinātņu centrs kopā ar nolīgtajiem ekspertiem izstrādāja Labas higiēnas un paškontroles (HACCAP) prakses vadlīnijas un rokasgrāmatas pielietošanai sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumos. Sagatavotā rokasgrāmata projekta ietvaros tika arī izdota un daļēji izplatīta nozares interesentiem.
Projekta noslēgumā, lai Latvijas partneri iegūtu vērtīgu informāciju, pieredzi, kā arī apmainītos ar informāciju ar ārzemju sadarbības partneriem, kā arī paplašinātu esošos un dibinātu jaunus kontaktus turpmākai starptautiskai sadarbībai un rastu idejas jauniem starptautiskiem projektiem, kā arī lai turpmāk piedalītos liela mēroga pētnieciskos un citos projektos Eiropā tika rīkota konference - „Zinātne, izglītība un ražošana pārtikas sektorā”. Tā notika no 28. līdz 30. augustam Siguldā. Kopumā konferencē piedalījās ap 50 zinātnieku un pārtikas sektora speciālistu, kā arī viesi no Somijas un Čehijas. Konferences atklāšanā uzrunu teica Izglītības un Zinātnes ministre B. Rivža.
 
Materiālu sagatavoja:
Kaspars Vingris
Projekta koordinators

 

Atgriezties