Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā
Granta devējs - Eiropas Sociālais fonds (ESF).
Projekta iesniedzējs - Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs.
Projekta mērķis ir uzlabot izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti Zemgales reģionā.
Projekta kopējais finansējums - LVL 325 010,47.
Projekta īstenošanas laiks2005. gada 20. oktobris - 2008. gada 30. jūnijs.
_______________________________________________________________
 
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs ir guvis atbalstu Eiropas Sociālā fonda grantu shēmai „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” iesniegtajam projektam „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā”, kura mērķis ir uzlabot izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti Zemgales reģionā. Projekta mērķa grupa ir Zemgales reģiona iedzīvotāji darbspējas vecumā, kuriem ir fizisko spēju ierobežojuma izraisīta invaliditāte (izņemot redzes orgānu invaliditāti).
Projekta gaitā, sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju, tiks veiktas vairākas aktivitātes. Pirmkārt, tiks izstrādātas un e-apmācību metodei pielāgotas divas profesionālās izglītības programmas:
   1. Datorsistēmu tehniķis (3. kvalifikācijas līmenis) - sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā.
   2. Programmēšanas tehniķis (3. kvalifikācijas līmenis) - piedalās programmatūras projektēšanā, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā; sniedz konsultācijas lietotājiem, pārzina datortīklu tehnoloģijas.
Otrkārt, Jelgavas reģionālajam Pieaugušo izglītības centram taps e - tālmācības sistēma, kas projekta ieviešanas laikā tiks izmantota minēto mācību programmu pilotēšanai - invalīdu apmācību procesam e-tālmācības režīmā. Projekta savdabība ir tā, ka invalīdi varēs mācīties mājās, izmantojot e-tālmācības sistēmu. Izglītības pieejamības nodrošināšanai kursu dalībniekiem uz apmācību laiku mājās tiks uzstādīti datori un nodrošināts arī interneta pieslēgums. Klātienes nodarbības notiks Jelgavas reģionālajā pieaugušo izglītības centrā.
Plānots, ka apmācību grupas sāks komplektēt jau 2006. gada pavasarī, bet projekts noslēgsies 2008. gada vidū. Izglītības programmas varēs apgūt 40 invalīdu.
Absolvējot izglītības programmu, invalīdi saņems profesionālās kvalifikācijas apliecību un nodrošinājumu ar prakses vietām - Jelgavas pašvaldības dažādās institūcijās, komercuzņēmumos un LLU.
Apmācību laikā LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes eksperti palīdzēs nodrošināt programmu kvalitāti un to savietojamību ar fakultātē pieejamajām mācību programmām. Apgūstot programmas, absolventi varēs turpināt studijas augstākās izglītības mācību iestādēs (piemēram, LLU).
Bieži vien pamatoti tiek runāts par invalīdu zemo motivāciju darboties, lai uzlabotu savu dzīves situāciju, kā arī pieminēta darba devēju aizspriedumainā attieksme pret darba ņēmējiem invalīdiem. Tāpēc projekta gaitā tiks organizēti informatīvie semināri uzņēmējiem, lai veidotu kopīgu izpratni par invalīdu nodarbinātības vēlmēm un iespējām.
Projekta kopējās izmaksas ir 325 010,47 latu un visa šī summa tiks apmaksāta no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
 
Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Ingrīda Muraškovska.

 

Projekta aktivitātes:

Jauna datorklase invalīdiem

Mācības invalīdiem sākušās

Atgriezties