Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā

Granta devējs - Eiropas Sociālais fonds (ESF).

Projekta iesniedzējs - Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs.
Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo meistarību sekmīgai pamatizglītības satura reformas īstenošanai tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas mācību priekšmetos.
Projekta kopējais finansējums - LVL 49 586,07.
Projekta īstenošanas laiks: 2006. gada 01. jūlijs - 2007. gada 01. jūnijs.
 
_________________________________________________
 
Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā” īstenošana.
Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo meistarību sekmīgai pamatizglītības satura reformas īstenošanai tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas mācību priekšmetos.
Projekta gaitā tiks izstrādātas un īstenotas sešas tālākizglītības programmas, kuras veicinās pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi pamatizglītības satura reformas īstenošanā. Tiks izveidoti metodiskie materiāli, ko varēs izmantot Jelgavas pedagogi.
Projekta īstenošanas rezultātā pedagogi labāk izpratīs pamatizglītības satura reformas būtību un īstenos praksē izglītības jomas „Tehnoloģijas un zinātņu pamati” mācību saturu, izmantojot kopīgas metodes un attīstot skolēnos jomai raksturīgās mācīšanās prasmes. Pedagogi lielāku vērību pievērsīs mācību procesa modernizācijai un labāk sagatavos skolēnus dzīvei.
Projekta mērķa grupa ir 90 Jelgavas izglītības iestāžu pedagogi, kuri pamatizglītības pakāpē māca bioloģiju, ķīmiju, ģeogrāfiju, fiziku un matemātiku.
Projektā ir iesaistīti divi sadarbības partneri: Biedrība „Latvijas Zaļā josta” un Dobeles rajona padomes Izglītības pārvalde.
Projekta īstenošanas laiks: 2006. gada 1. jūlijs - 2007. gada 1. jūnijs.
Papildus informācija:
Sanita Šabanska, projekta vadītāja
t. 3012158

Metodieskie materiāli:

Skolēnu izziņas aktivitātes pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati Lejuplādēt

 

Projekta aktivitātes:

Projekta „Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā” aktivitātes

Atgriezties