Nacionālā programma „Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”
Granta devējs - Eiropas sociālais fonds (ESF).
Programmas iesniedzējs - Latvijas Hipotēku un zemes bankas  Atbalsta programmu pārvalde ALTUM.
Programmas sadarbības partneri -
SIA „DEA Baltika”;
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs;
Aizkraukles rajona Pieaugušo izglītības centrs;
Dobeles Pieaugušo izglītības un informācijas centrs;
Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs.
Apmācību programma
„Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana: no idejas līdz biznesa plānam’’.
Vispārējais apmācību programmas mērķis ir sniegt atbalstu iedzīvotājiem Zemgales reģionā zināšanu un prasmju attīstībai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitāti reģionā, kā arī paaugstinātu esošo un potenciālo uzņēmēju izredzes finansējuma piesaistei uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
Specifiskais apmācību programmas mērķis ir iedrošināt un atbalstīt tos, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību vai pašnodarbinātību sniedzot zināšanas un attīstot prasmes par biznesa vidi, vadību un biznesa plāna izstrādi no idejas līdz gatavam biznesa plānam.
Apmācību programma izvirza sekojošus darbības uzdevumus:
   • sniegt nepieciešamas teorētiskās un praktiskās zināšanas biznesa plāna izstrādei komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai;
   • apmācību gaitā izvēlēto biznesa ideju dzīvotspējas izvērtēšana un attīstīšana atbilstoši valsts ekonomiskās attīstības prioritātēm un prioritārām nozarēm reģionā;
   • aktivizēt un apmācību procesā iesaistīt potenciālos uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsācējus reģionā, tādējādi dodot ieguldījumu nodarbinātības uz uzņēmējdarbības veicināšanai reģionā.
Apmācību mērķauditorija ir jebkura persona:
   • kas sasniegusi 18 gadu vecumu;
   • kurai ir prasmes un / vai iemaņas savā arodā un
   • kura vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.
Apmācību programma ietver 6 apmācību moduļus:
1. „Komercdarbības un pašnodarbinātības pamati”.
Mērķis:
   • sniegt klausītājiem pamatzināšanas par praktisko uzņēmējdarbību un iedrošināt sekmīgi tajā darboties;
   • izprast uzņēmējdarbības būtību, ārējās un iekšējās vides ietekmi;
   • izprast uzņēmējdarbības formu īpatnības un piemērotību konkrētai biznesa sfērai.
2. „Uzņēmuma finanšu vadība un grāmatvedība”.
Mērķis:
   • iepazīstināt klausītājus ar vienkāršās grāmatvedības prasībām un apgūt nodokļu likumdošanas aprēķināšanas un uzskaites prasības.
3. „Uzņēmuma vadīšanas pamati”.
Mērķis:
   • iepazīstināt klausītājus ar uzņēmuma vadīšanas pamatiem un sniegt pamatzināšanas un prasmes personālvadības jomā.
4. „Tirgzinība un reklāma”.
Mērķis:
   • veicināt izpratni par mārketinga svarīgo nozīmi piedāvājot produktu vai pakalpojumu, kur uzņēmuma darbība ir orientēta uz klienta vajadzību un vēlmju apmierināšanu, kā arī veidot prasmes tirgus analīzes veikšanā un marketinga tehnoloģiju pielietošanā.
5. „Biznesa plāna izstrāde no idejas līdz realizācijai”.
Mērķis:
   • nodrošināt teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes biznesa plāna izstrādei, kā arī nodrošināt praktisku atbalstu dzīvotspējīgas biznesa idejas attīstībai.
6. „Komercdarbību regulējošā likumdošana”.
Mērķis:
   • iepazīstināt ar likumdošanu Latvijā, radīt vispārēju izpratni par likumdošanu, ar darba likumdošanas pamatiem, likumdošanu, kas saistīta ar uzņēmējdarbību un iespējām strādāt kā pašnodarbinātām personām, kā arī sekmēt sapratni par iespējām iekļauties darba tirgū.
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs ir atbildīgs par apmācību procesa organizēšanu Jelgavā.
Sasniedzamie rezultāti:
Apmācību rezultātā apmācītas 40 personas (2 grupas), pilnībā izstrādāti un aizstāvēti vismaz 20 biznesa plāni.
Pakalpojuma līguma Nr. L/06/52 līgumcena ir LVL 14 160,00.
Programmas īstenošanas laiks: 2007. gada 02. janvāris - 2007. gada 31. decembris.
Programmas realizācija: Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā divās grupās mācības pabeidza un biznesa plānus izstrādāja 50 klausītāji. No šiem klausītājiem 18 vai 36% ir realizējuši savus biznesa plānus dzīvē. Jaunie uzņēmēji sniedz pasākumu organizēšanas, vieglo automašīnu remonta, interneta mājas lapu veidošanas, koka airu laivu un nestandarta mēbeļu ražošanas, biroja mēbeļu piegādes un uzstādīšanas, kafejnīcas, tulkošanas, kurināmā ražošanas un realizācijas, elektroinstrumentu un dārza tehnikas servisa, akvāriju dizaina, uzstādīšanas, apkalpošanas, datorprogrammas izveidošanas, uzstādīšanas, apkalpošanas, motorolleru, motociklu un kvadraciklu remonta, reklāmas un citus pakalpojumus.
Papildus informācija: 63012155.
Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.
Atgriezties