Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem
Granta devējs - Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts
Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas dome
Projekta partneri - Šauļu pilsētas dome (Lietuva), Jelgavas rajona padome (Latvija)
Projekta mērķis ir uzlabot civilās aizsardzības efektivitāti un sadarbību plūdu seku likvidēšanā Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionā.
Projekta kopējais finansējums ir 223 872,00 EUR (t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums - 179 097,00 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada marts - 2009. gada maijs
 
_____________________________________________________
 
Projekta „Latvijas - Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem” īstenošana ir sadalīta četrās lielās aktivitātēs, kas ietver vairākas apakšaktivitātes:
1. aktivitāte: Jelgavas - Šauļu pierobežu glābšanas komandas kapacitātes paaugstināšana
1.1. Seku likvidēšanas standartu un procedūru izstrāde
1.2. Glābšanas komandu komplektēšana apmācībām
1.3. Teorētisko apmācību semināri
1.4. Tālmācības programmas izstrāde
1.5. Praktiskās nodarbības, simulāciju spēles un komandas veidošanas aktivitātes
2. aktivitāte: Sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp Jelgavas - Šauļu un citiem ES pierobežu reģioniem plūdu seku novēršanā
2.1. Apmācību braucieni ar mērķi iepazīt citu ES dalībvalstu pierobežu reģionu pieredzi plūdu katastrofu seku likvidēšanā
2.2. Starptautiskie semināri ar mērķi iepazīstināt citus ES dalībvalstu pierobežas reģionus ar plūdu katastrofu seku likvidēšanas pieredzi Jelgavas - Šauļu pierobežas reģionā
2.3. Starptautiskais forums profesionāļiem projekta rezultātu „izplatīšanai”
3. aktivitāte: Informācijas kampaņa
3.1. Darbs ar masu medijiem
3.2. Informācijas materiālu izstrāde un izplatīšana
3.3. Akcijas skolu jauniešiem par plūdu katastrofām (1 akcija Lietuvā un 1 - Latvijā)
4. aktivitāte: Projekta vadība
4.1. Aktivitāšu koordinēšana
4.2. Atskaišu gatavošana
Sīkāku informāciju par projektu varat gūt Jelgavas domes Attīstītības un pilsētplānošanas pārvaldē, Projektu vadības sektorā - projektu vadītāja Liene Rulle: tālrunis - 63005483, e-pasts: Liene.Rulle@dome.jelgava.lv
 
_____________________________________________
 
Projekta „Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem” mācību materiāli:

1. lekcija

1. Virszemes ūdeņu plūsmas

2. Upes baseins, ūdensšķirtne un tīkls

3. Upes garenprofils un erozijas bāze

4. Ūdens plūsmas upju gultnēs

5. Straumes erozija, sanesu transports un akumulācija

Izmantotā literatūra un interneta resursi

2. lekcija

1. Upes baseina ūdens bilance

2. Upju ūdensguves veidi

3. Upju hidroloģiskais režīms

4. Upju notece

5. Hidroloģiskais monitorings

6. Dabisko un antropogēno faktoru ietekme uz upju hidroloģisko režīmu

7. Klimata pārmaiņu ietekme uz upju noteci

Izmantotā literatūra un interneta resursi

1. lekcijas testa jautājumi

1. lekcijas testa jautājumu atbilžu pareizie varianti

2. lekcijas testa jautājumi

2. lekcijas testa jautājumu atbilžu pareizie varianti

Plūdu draudi Zemgales reģionā

3.1. Zemgales reģiona upju baseinu raksturojums

3.1.1. Zemgales plānošanas reģionā ietilpstošie upju lielbaseini

3.1.2. Lielāko upju un to baseinu izvietojums

3.1.3. Lielāko upju un to baseinu galvenie hidroloģiskie raksturlielumi

3.2. Lielupes baseina raksturojums

3.2.1. Lielupes baseina fizioģeogrāfiskais  raksturojums

3.2.2. Plūdu cēloņi Lielupes baseinā

3.2.3. Galveno plūdu apdraudēto teritoriju apskats (atbilstoši priekšlikumiem „Nacionālajam plānam plūdu risku novēršanai un samazināšanai”)

3.3. Jelgavas un Jelgavas rajona inženiertehnisko būvju raksturojums

3.3.1. Jelgavas pilsētas meliorācijas un lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas, ar tām saistītās problēmas

3.3.2. Jelgavas rajona polderu raksturojums

3.3.3. Jelgavas rajona mazo HES raksturojums

3.4. Jelgavas un Jelgavas rajona applūstošās teritorijas

3.4.1. Jelgavas pilsētas applūstošo teritoriju izvietojums un īss raksturojums

3.4.2. Jelgavas rajona applūstošo teritoriju izvietojums un īss raksturojums

3.4.3. Plānotie pretplūdu aizsardzības inženiertehniskie pasākumi

Izmantotā literatūra

Testa jautājumi par tēmu „Zemgales reģiona upju baseini”

Pareizās atbildes

Plūdi.Pali.Uzplūdi

Plūdi.Pali.Uzplūdi

Plūdu prognozēšana

Apdraudēto teritoriju noteikšana

Izmantotā literatūra

Tests

Pareizās atbildes

Hidrotehniskās būves

1. Hidrotehnisko būvju vispārīgs raksturojums

2. Hidrotehnisko būvju uzdevumi

3. Speciālās hidrotehniskās būves

4. Hidrotehnisko būvju konstrukcijas un galvenās sastāvdaļas

5. Hidrotehnisko būvju aprēķini

6. Hidrobūvju apkope un uzturēšana

Izmantotā literatūra

Tests

Pareizās atbildes

Gatavība plūdu draudiem

Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas shēma

Rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai plūdu draudu periodā un plūdu gadījumā

Applūstošās teritorijas

 

Atgriezties