Nodarbināto kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, nodrošinot nozarei specifiskas apmācības
Granta devējs -  Eiropas Sociālais fonds (ESF).
Projekta mērķis: nodrošināt nodarbināto vispārējās un speciālās apmācības un kvalifikācijas celšanu nozarēm svarīgās jomās.
Programmas iesniedzējs - „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.
Pakalpojuma sniedzējs: Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (apmācību pakalpojuma līguma Nr. APM - 07/63).
Pakalpojuma līguma uzdevums - novadīt apmācību kursu „Lokmētinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidū (MAG)”.
Pakalpojuma līguma summa - LVL 9 998,40 (bez PVN).
Pakalpojuma līguma īstenošanas laiks: 2007. gada 02. jūlijs - 2007. gada 28. decembris.
Atgriezties