Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra iepirkumi

2019. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas nosaka, ka turpmāk pircēja profils ir Elektronisko iepirkumu sistēma, līdz ar to informācija par Jelgavas pilsētas pašvaldības un to iestāžu iepirkumiem turpmāk pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas profilā.

 

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra ēkas Svētes ielā 33, Jelgavā pamatu daļas stiprināšana Publicēts: 16.07.2018

No 2018. gada 16. jūlija līdz 2018. gada 23. augustam

Identifikācijas Nr. JPD2018/81/MI
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra lielās konferenču zāles gaismas sistēmas atjaunošana un aprīkojuma modernizācija Publicēts: 28.05.2018

No 2018. gada 28. maija līdz 2018. gada 21. jūnijam

Identifikācijas Nr. JPD2018/60/MI
Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” 3.stāva telpu vienkāršota atjaunošana, 2.kārta Publicēts: 28.02.2017

No 2017. gada 28. februāra līdz 2017. gada 29. martam

Identifikācijas Nr. JPD2017/16/MI
Metāla profilu piegāde Publicēts: 23.09.2016

No 2016. gada 23. septembra līdz 2016. gada 31. oktobrim

Identifikācijas Nr. JPD2016/125/MI
Kvalifikācijas prakses nodrošināšana profesionālās tālākizglītības programmā "Metālapstrāde" Publicēts: 14.07.2016

No 2016. gada 14. jūlija līdz 2016. gada 5. augustam

Identifikācijas Nr. JPD2016/86/MI
Angļu valodas pasniedzēju pakalpojumi Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra izglītības programmu īstenošanai Publicēts: 20.04.2016

No 2016. gada 20. aprīļa līdz 2016. gada 29. aprīlim

Identifikācijas Nr. JPD2016/37/MI
Datorzinību pasniedzēju pakalpojumi Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra iglītības programmu īstenošanai Publicēts: 20.04.2016

No 2016. gada 20. aprīļa līdz 2016. gada 17. maijam

Identifikācijas Nr. JPD2016/38/MI
Saimniecības preču piegāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centram Publicēts: 10.03.2016

No 2016. gada 10. marta līdz 2016. gada 18. aprīlim

Identifikācijas Nr. JPD2016/19/MI
Kancelejas un biroja preču piegāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vajadzībām Publicēts: 29.02.2016

No 2016. gada 29. februāra līdz 2016. gada 7. aprīlim

Identifikācijas Nr. JPD2016/13/MI
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiska izsole Publicēts: 13.01.2016

No 2016. gada 13. janvāra līdz 2016. gada 20. janvārim

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu nomas tiesības rakstiskās izsoles kārtībā

Nomas objekta veids, adrese, kadastra Nr.

Nekustamā īpašuma Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādē „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” (turpmāk – ZRKAC) Svētes ielā 33, Jelgavā, kadastra Nr. 09000010195, nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 152 m2, kas aprīkotas ar virtuves iekārtām, mēbelēm un inventāru

Izsoles sākumcena (nosacītās nomas maksas apmērs) mēnesī

EUR 375,00 (bez PVN), t.sk. aprēķināta saistītās zemes nomas maksas daļa proporcionāli iznomājamai platībai

Maksimālais iznomāšanas termiņš

3 (trīs) gadi

Telpu apskates vieta un laiks

 

Telpas var apskatīt darbdienās,  iepriekš sazinoties ar ZRKAC  lietvedi pa tālr. 63012156.

Telpu iznomāšanas mērķis u.c. nosacījumi

Sabiedriskās ēdināšanas veikšanai (bez alkoholisko dzērienu tirdzniecības).

Kopā ar pieteikumu pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka:

1)      pretendents iepriekšējo 3(trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir nodrošinājis sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ne mazāk kā 3 (trīs) pasākumos līdz 250 (divi simti piecdesmit) dalībniekiem;

2)      pretendents iepriekšējo 3 (trīs)  gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir nodrošinājis sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus valsts līmeņa pasākumos ar valsts augstāko personu līdzdalību, t.sk., ārvalstu delegāciju apkalpošanu;

3)      ne mazāk kā 3 (trīs) atsauksmes no pasūtītāja, kurā norādīts pakalpojuma sniegšanas novērtējums, apkalpoto personu skaits un pasūtītāja kontakttālrunis.

Izsoles veids

Rakstiska pirmā izsole

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš

2016.gada 20.janvāris, līdz plkst. 18.00

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība

Pieteikumu dalībai izsolē slēgtā aploksnē jāiesniedz ZRKAC lietvedei 120.kabinetā, Svētes  ielā 33, Jelgavā, ZRKAC darba laikā  līdz 2016.gada 20.janvārim.

Uz slēgtās aploksnes ir jānorāda šāda informācija:

1.      Iznomātāja nosaukums un juridiskā adrese;

2.      pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (fiziskai personai – vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese);

3.      norāde: „Rakstiskai izsolei „Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Svētes ielā 33, Jelgavā, kadastra Nr. 09000010195, nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 152 m2, kas aprīkotas ar virtuves iekārtām, mēbelēm un inventāru””.

Saņemot pieteikumus, ZRKAC darbinieks tos reģistrē izsoles pieteikumu iesniegšanas dalībnieku reģistrācijas sarakstā iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot tā reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.

Telpu nomas pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta

Pieteikumu atvēršana notiks rakstiskās izsoles dienā (pieteikumu atvēršanas sanāksmē) 2016.gada 22.janvārī, plkst. 10.00, 121. Kabinetā, Svētes ielā 33,  Jelgavā.

Nomas līguma projekts

Ar izsoles noteikumiem un līguma projektu var iepazīties ZRKAC birojā, Svētes ielā 33, Jelgavā, Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un ZRKAC mājaslapā www.zrkac.lv.

 
Saimniecības preču piegāde JPPII „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” vajadzībām Publicēts: 31.07.2015

No 2015. gada 31. jūlija līdz 2015. gada 20. augustam

Identifikācijas Nr. JPD2015/119/MI
Metināšanas piedevmateriālu piegāde Publicēts: 07.07.2015

No 2015. gada 7. jūlija līdz 2015. gada 23. jūlijam

Identifikācijas Nr. JPD2015/103/MI
„Metāla profilu piegāde” Publicēts: 19.06.2015

No 2015. gada 19. jūnija līdz 2015. gada 20. jūlijam

Identifikācijas Nr. JPD2015/99/MI
Angļu valodas pasniedzēju pakalpojumi 2015.gadā angļu valodas izglītības programmu īstenošanai publiskā piedāvājuma grupām Publicēts: 05.03.2015

No 2015. gada 5. marta līdz 2015. gada 8. aprīlim

Identifikācijas Nr. JPD2015/23/MI
Datorzinību pasniedzēju pakalpojumi 2015.gadā datorzinību izglītības programmu īstenošanai publiskā piedāvājuma grupām Publicēts: 04.03.2015

No 2015. gada 4. marta līdz 2015. gada 2. aprīlim

Identifikācijas Nr. JPD2015/24/MI
Kancelejas un biroja preču piegāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vajadzībām Publicēts: 20.02.2015

No 2015. gada 20. februāra līdz 2015. gada 13. martam

Identifikācijas Nr. JPD2015/22/MI
Informācija par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem (saskaņā ar noteikumiem Nr.1191 no 29.10.2013.) Publicēts: 01.10.2014

No 2014. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. oktobrim

Nekustamā īpašuma adrese: Krišjāņa Barona iela 40A, Jelgava, LV-3001
Kadastra numurs: 0900 005 0044 002
Platība: 456.09 m2 (2.stāvs) + 760 m2 (3.stāvs)
Lietošanas mērķis: Metālapstrādes mācību parks
Iznomātājs: AS „Jelgavas mašīnbūves rūpnīca”
Nomas maksas apmērs (m2 / mēnesī): 0.71 EUR (bez PVN) (2.stāvs) + 1.07 EUR (bez PVN) (3.stāvs)
Nomas darbības termiņš: 2020.gada 31.oktobris

Pielikumi
Poligrāfijas pakalpojumi Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vajadzībām Publicēts: 10.07.2014

No 2014. gada 10. jūlija līdz 2014. gada 30. jūlijam

Identifikācijas Nr. JPD2014/124/MI
„Kancelejas un biroja preču piegāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vajadzībām” Publicēts: 03.07.2014

No 2014. gada 3. jūlija līdz 2014. gada 17. jūlijam

Identifikācijas Nr. JPD2014/123/MI
„Saimniecības preču piegāde JPPII ”Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs””, identifikācijas Nr. JPD2014/102/MI Publicēts: 27.06.2014

No 2014. gada 27. jūnija līdz 2014. gada 2. jūlijamMetāla profilu piegāde Publicēts: 11.04.2014

No 2014. gada 11. aprīļa līdz 2014. gada 14. maijam

Identifikācijas Nr. JPD2014/64/MI
Metināšanas piedevmateriālu piegāde Publicēts: 11.04.2014

No 2014. gada 11. aprīļa līdz 2014. gada 13. jūnijam

Identifikācijas Nr. JPD2014/65/MI
Metināšanas gāzu piegāde Publicēts: 05.03.2014

No 2014. gada 5. marta līdz 2014. gada 7. aprīlim

Identifikācijas Nr. JPD2014/18/MI
Angļu valodas pasniedzēju pakalpojumi 2014.gadā angļu valodas izglītības programmu īstenošanai publiskā piedāvājuma grupām Publicēts: 25.02.2014

No 2014. gada 25. februāra līdz 2014. gada 11. martam

Identifikācijas Nr. JPD2014/1/MI
Datorzinību pasniedzēju pakalpojumi 2014.gadā datorzinību izglītības programmu īstenošanai publiskā piedāvājuma grupām Publicēts: 18.02.2014

No 2014. gada 18. februāra līdz 2014. gada 21. februārim

Identifikācijas Nr. JPD2014/10/MI
Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pieaugušo izglītības iestādes „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” vajadzībām Publicēts: 11.02.2014

No 2014. gada 11. februāra līdz 2014. gada 24. februārim

Identifikācijas Nr. JPD2014/22/MI