Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi.


Mācību rezultāts

  • Pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem būs pilnveidotas zināšanas par bērna vecumposmiem lasītprasmes pilnveides kontekstā, priekšstats par skolotāja ieguldījumu sekmējot lasītprasmes attīstību no vienas izglītības pakāpes nākošajā posmā no 1,5 līdz 12 gadiem.
  • Pedagogiem būs pilnveidotas prasmes pielietot praksē pārbaudītus paņēmienus, to diferencēšanas iespējas pirmsskolēna un skolēna lasītprasmes pilnveidei.
  • Pedagogiem būs pilnveidotas prasmes sniegt atbalstu bērniem lasītprasmes apguvē dažādos tās posmos.

Mācību procesa norise

Mūsdienu prasības izglītībai nosaka, ka bērns iegūst tādas zināšanas, prasmes, veido attieksmes un pieredzi, kas būtu nozīmīgi viņa dzīves kvalitātes veidošanā turpmāk. Lasītprasme ir viens no būtiskākajiem komponentiem zināšanu, prasmju, pieredzes un attieksmju veidošanās procesā. Profesionālās pilnveides programmas “Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi” saturs veidots tā, lai radītu izpratni par dažādiem vecumposmiem, vajadzībām un risinājumiem, kā arī demonstrētu praksē pārbaudītus paņēmienus, to diferencēšanas iespējas pirmsskolēna un skolēna lasītprasmes pilnveidei.

Mācību ilgums – 8 mācību stundas, viena mācību stunda – 45 minūtes.

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Profesionālās pilnveides programmas saturu veido četru moduļu princips.

1. modulī tiek skaidrots lasītprasmes jēdziens; bērna sevis kā dabas daļas apzināšanās process; bērna nepieciešamība analizēt apkārtējo vidi; nepieciešamība apzināt savu ķermeni saistībā ar apkārtējās vides apguvi.
2. modulis raksturo, kā tiek apgūta lasīšanas tehnika, sākot no burtu apguves, zilbju lasīšanas, vārdu veidošanas, skaņu saklausīšanas, informācijas atcerēšanās u.tml.
3. modulī uzmanība tiek pievērsta tam, kā apgūto lasīšanas tehniku izmantot, lai iegūtu informāciju, to izprastu. Tāpat tiek pievērsta uzmanība tieši tam, kā mācīties lasīt dažādus tekstus. Šī moduļa pamatprincips ir vārda izpratne dažādos kontekstos.
4. modulī tiek akcentēts teksts kā vienots informācijas kopums, kurā izdalāmas dažādas vienības. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši teksta satura analīzes iespējam, interpretācijas nepieciešamībai. Tiek skaidrots, kā lasītprasmi izmantot mācību satura apguvē.


Maksa

Vienai personai grupā 37.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

e-pasts: ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv;
tālr.: 63082101, 63012153;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties