SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
Sasniedzamais rezultāts un snieguma līmeņa apraksts kā produktīvas stundas nosacījums
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi.


Mācību rezultāts

Pedagogi pilnveidos profesionālo kompetenci par mācīšanas pieejas maiņu kultūras izpratnē un pašizpausmes mākslā, jaunrades darbu vērtēšanu skolēna kompetenču veidošanas atbalstam. Praktizēs mācību stundu plānošanu, pilnveidos prasmes sasniedzamā rezultāta definēšanā, snieguma līmeņu aprakstu veidošanā, lai mērķtiecīgi veidotu produktīvu stundu un virzītu konkrētu caurviju un prasmju attīstību.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 15 - 20 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.

Mācību ilgums - 14 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā: 48.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties