Valodu kompetence
        

Piedāvājam jaunu mācību formu svešvalodu prasmju pilnveidei un uzturēšanai - angļu valodas maratons lietišķai saziņai internacionālā vidē.

Svešvalodu apguves efektivitāti un prasmju noturību lielā mērā nosaka turpmākais (pēc kursu) valodas praktiskais pielietojums, lai mācībās apgūtais neaizmirstas un neveidojas apburtais loks: mācos – zinu – nelietoju – aizmirstu.

Valodas apguves līmeņi

Mācības notiek Pre-intermediate (A2 – B1), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) un Advanced (C1) līmenī. Upper-intermediate (B2) un Advanced (C1) līmeņa valodas apguvēji mācās ar dzimtās valodas lietotāju.

Mācību norise

Kursu ilgums katrā līmenī – 84 mācību stundas.

Iespējami divi mācību norises grafiki:

 1. variants - katru mēnesi mācības notiek 1 nedēļu intensīvi (4 nodarbības nedēļā). Viena nodarbība ilgst - 3 akad. st. Starplaikā līdz nākamai nodarbībai ir pasniedzēja individuālo konsultāciju atbalstīti mājas darbi.
 2. variants - mācības notiek katru nedēļu – 1 nodarbība nedēļā. Nodarbība ilgst - 3 akad. st. Grupās 6 - 10 personas.

Cena

EUR 375.00 (vienai personai grupā, Pre-intermediate (A2 – B1), Intermediate (B1) līmeņi)

EUR 525.00 (mācības ar dzimtās valodas lietotāju, vienai personai grupā, Upper-intermediate (B2) un Advanced (C1) līmeņi)

Apgūstamās prasmes

1. Runas prasme: 

 • Runas kvalitāte: temps, runas plūdums un ritms, izruna, teikuma intonācija, valodas pareizība. 
 • Saziņa dažādās ikdienas saziņas situācijās.
 • Publiskā runa (debates, grupu diskusijas, uzstāšanās auditorijas priekšā). 
 • Valodas stilu lietojums atbilstoši runas situācijai. 
 • Izruna un intonācija.

2. Klausīšanās prasme: 

 • Klausīšanās kā izrunas treniņš
 • Klausīšanās neformālai savstarpējai saziņai. 
 • Klausīšanās lietišķas mutvārdu informācijas uztverei (lekcijas, diskusijas, konferences, u.c.).

3. Lasīšanas prasme:

 • Lasītprasmes iemaņas - pareizība, plūdums, izteiksmība, izruna. 
 • Informācijas sapratne lietišķos dokumentos.
 • Informācijas sapratne zinātniskās un nozaru literatūras tekstos.

4. Rakstīšanas prasme: 

 • Lietišķā korespondence.
 • Neformālā korespondence. 
 • Prezentāciju teksti. 
 • Specifisku profesionālās darbības jomas dokumentu/rakstu leksika un gramatiskā struktūra.

Resursi

Drukātie mācību līdzekļi (mācību grāmatas), digitālie mācību līdzekļi – e-grāmatas, e - mācību platformas, video un audio materiāli.

Mācību saturs

Katrā nedēļā tiek pilnveidotas konkrētas valodas lietojuma situācijas, atbilstoši grupas mācību vajadzībām un iepriekšējam prasmju progresam. Gramatikas apguve tiek trenēta katras tēmas ietvaros.

Galvenās valodas apguves tēmas: 

 • Profesionālās darbības prezentācija. 
 • Nozares problemātika. 
 • Profesionālo jomu terminoloģija. 
 • Projektu vadības terminoloģija. 
 • Laika plānošana un darba pienākumi. 
 • Profesionālās prasmes un karjeras izaugsme. 
 • Lietišķā etiķete un saziņas atšķirības dažādās kultūrās.
 • Lietišķas sarunas pa telefonu. 
 • Lietišķā korespondence.
 • Pakalpojumu prezentācija.
 • Komunikācija ar klientiem.
 • Publiskā runa un lietišķa prezentācija. 
 • Sarunas korporatīvos pasākumos: argumentācija, diskusija, viedokļu izteikšana.
 • Komandējuma plānošana un saziņa internacionālā vidē. 
 • Aktuālas savas valsts, pilsētas tematikas prezentācija: kultūra, ekonomika, ikdienas dzīve.
 • Mūsdienu angļu valodas lietojuma aktualitātes.

Mācību rezultāts

Valodas lietojuma treniņš mācību gada garumā sniegs jums papildus pievienoto vērtību jūsu mācībām. Jūs ne tikai apgūsiet jaunas valodas prasmes, bet arī radīsiet situāciju, kurā valoda tiek regulāri lietota, trenēta, tāpēc neaizmirstas un prasmes tiek automatizētas – tas nozīmē – viegli izmantojamas saziņas situācijas, kad vien tas nepieciešams.

Atgriezties