SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Ugunsdrošība
        

Mērķa auditorija

Iestāžu un organizāciju vadītāji, darbinieki, kuri atbild par ugunsdrošības ievērošanu komercsabiedrībā, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi un ikviens interesents, kurš vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu pildīt šos pienākumus.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par likumdošanas prasībām ugunsdrošības jomā un izpratne par šo likumdošanas normu ievērošanas pamatprincipiem uzņēmumā, iestādē, lai risinātu visus ar ugunsdrošību saistītos jautājumus savā darba vietā, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi", kuri nosaka jaunas ugunsdrošības prasības fiziskajām un juridiskajām personām, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 20 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek dienas vai vakara grupā. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, praktiskās nodarbības, piemēru analīze.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 160.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties