Caurviju un karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību procesā un audzināšanas darbā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Pilnveidotais mācību saturs ir papildināts ar caurviju prasmēm, kuras attīsta spēju pārnest jaunās zināšanas un prasmes uz nezināmām situācijām, tostarp dzīves situācijām. Caurviju prasmes ir cieši saistītas ar karjeras vadības prasmēm, ietverot domāšanas un darīšanas rīku jeb stratēģiju kopumu mērķtiecīgākai, efektīvākai rīcībai, lai skolēns spētu pamatīgāk izzināt mācību saturu, rezultātā iegūstot dziļākas un pamatīgākas zināšanas.

Programmā tiek analizēts, kas kopīgs karjeras vadības prasmēm ar caurviju prasmēm, kā tās attīstīt jaunajā mācību saturā.

Pedagogi pilnveido izpratni kā prasmes atspoguļojas mācību jomu standartos, kā palīdzēt izglītojamajam attīstīt pašvadības prasmes, kā caurviju un karjeras vadības prasmes integrēt mācību jomās, praktiski apgūstot dažādas metodes un paņēmienus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Stāstījums, grupu darbs, praktisks darbs ar izglītojamā pašvadītas mācīšanās shēmu, universāli paņēmieni un metodes.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 – 35 dalībniekiem. Tēmas apguve var notikt tiešsaistē, izmantojot Webex digitālo platformu.

Mācību ilgums 8 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 11.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012163;
e-pasts: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties