SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
21. gadsimta prasmes izglītībā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi


Mācību rezultāts

Programma pilnveidos izpratni par kopīgo un atšķirīgo 21. gadsimta prasmju iedalījumu veidos, attīstīs prasmi izvērtēt un izvēlēties piemērotākās mācību metodes un paņēmienus prasmju pilnveidei dažāda vecuma bērniem, jo globālās pārmaiņas, kas bieži tiek sauktas par “21. gadsimta prasmju” kustību, rosina domāt par mācīšanu, kas labāk sagatavo bērnus nākotnes dzīvei un darbam. Pedagogiem būs izpratne par mūsdienu globālās ekonomikas tendencēm un vajadzībām, lai varētu izvēlēties jēgpilnas un noderīgas prasmju pilnveides metodes un uzdevumus mācību un audzināšanas darbā. Lai veiksmīgi organizētu izglītības darbu, pedagogiem pašiem jāizprot un jāspēj pielietot pedagoģiskajā procesā un reālās dzīves situācijās prasmes (dzīvesprasmes,  sociālās prasmes, pašpaļāvības prasmes, karjeras vadības prasmes, elastību u.c.), kuras ir nepieciešamas mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Lekcija, prezentācija, diskusija, prāta vētra, grupu darbs, problēmsituāciju analīze un radošie uzdevumi.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 – 35 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 14.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012163;
e-pasts: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties