Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā
        

Mērķa auditorija

Izglītības iestāžu pedagogi


Mācību rezultāts

Programmas apguves laikā pedagogi pilnveido profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā veiksmīgai dzīvei nepieciešamo iemaņu izkopšanu, brīvas domāšanas un rīcības izpausmes; uzlabo prasmi sadarboties ar ģimeni  vienotu  audzināšanas mērķu sasniegšanā; apgūst efektīvus stresa pārvarēšanas un profesionālās izdegšanas profilakses paņēmienus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs. 

Programma veidota saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Metodes - lekcija, diskusija, gadījumu analīze, labās prakses piemēri.

Mācību ilgums - 6 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 11.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties