Kursi "Karjeras izglītība sākumskolā (1.-6. klase)"

Programmas apjoms – 6 stundas

Mērķauditorija: sākumskolas pedagogi

Īsa anotācija:

Mūsdienu izglītības mērķis ir, lai ikviens skolēns kļūstu par mērķtiecīgu un lietpratīgu savas profesionālās nākotnes veidotāju, tāpēc aktualizējas karjeras vadības prasmju attīstīšana jau sākumskolā. Karjeras vadības prasmju pilnveide ir karjeras izglītības rezultāts. Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās sākas, apgūstot vienkāršas pamatprasmes (lasītprasmi, rakstītprasmi, runas prasmi, matemātiskās prasmes, sadarbības prasme), un turpinās sarežģītāku prasmju (digitālās pratības, problēmu risināšanas, komunikācijas, lēmumu pieņemšanas, plānošanas u.c.) pilnveides laikā.

Pedagogi gūst zināšanas un prasmes, kā sākumskolas skolēniem pilnveidot karjeras vadības prasmes audzināšanas stundās un mācību darbā, izpratīs karjeras izglītību un karjeras vadības prasmju attīstīšanu sākumskolā, praktiski apgūstot dažādas metodes un paņēmienus.

Lektore: Agnese Upmane, karjeras konsultante, mg. ed.

Laiks: 2024. gada 11. marts pl. 10.00 – 15.00

Maksa: 25 EUR

Klātienē: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33

Rezultāts: ZRKAC apliecība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662

 

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 8. martam

Informācija, rakstot uz e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai pa tālr. 63012163

 

Atgriezties