Profesionālās pilnveides kursi sākumskolas (1. - 6. klase) pedagogiem

2012. gada 1. novembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā noslēdzās profesionālās pilnveides kursi sākumskolas (1. -  6. klase) pedagogiem „Dažādu metožu pielietojums skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanā”. Skolotāji papildināja zināšanas par daudzveidīgu metožu izmantošanu skolēnu patstāvīgās pētnieciskās darbības attīstīšanā.

Kursu laikā tika padziļinātas skolotāju zināšanas par atklājumu mācīšanās veidu, projektu metodes pielietojumu, kā mācību metodi un mācību organizācijas formu, pētnieciskās pieejas izmantošanu dabaszinību apguves procesā.

Pedagogi apguva metodes un paņēmienus, kā rosināt skolēnus uz praktisku pētniecisko darbību, izmantojot aktīvu, atklājumu mācīšanos.

Skolotāji iepazinās ar sabiedriskā monitoringa programmu - ikviens varam būt dabas pētnieks.

Kursu noslēgumā skolotāji prezentēja savus izstrādātos projekta darbus, kuri interesantā veidā palīdzēs skolēniem labāk apgūt mācību vielu matemātikas, dabaszinības, latviešu valodas stundās.

Kursus apmeklēja Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Džūkstes novadu pedagogi.

Kursus pedagogiem vadīja Daiga Kalniņa, Dr. paed., Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skolas” direktore.

Galerija

Skolotāji izglītojas par audzēkņu ieinteresēšanu dabas pētniecībā
Atgriezties