Jelgavas skolas informē par vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu

ZRKAC 30. oktobrī seminārā "Domājot par vidusskolu, svarīgi zināt…" vienkopus pulcējās pārstāvji no visām Jelgavas skolām, kurās iespējams apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas, informējot šī brīža 9. klašu skolēnu vecākus par izglītības ieguves iespējām mūsu pilsētas vidusskolās un ģimnāzijās.

Semināru atklāja ZRKAC karjeras konsultante Līga Damberga, iezīmējot bērnu kognitīvās attīstības posmus, izglītojamo plūsmu Latvijas izglītības sistēmā un daloties ar pašu jauniešu pausto viedokli par to, kāds atbalsts viņiem vajadzīgs, lai izvēlētos nākotnes karjeras virzienu. Lielākā daļa jauniešu atzīst, ka šajā procesā izjūt nepieciešamību pēc informācijas par profesijām, Latvijas un ārvalstu mācību iestāžu piedāvājumiem, tāpat būtiska nozīme ir sevis un savu stipro pušu izzināšanai, vecāku ieteikumiem/viedokļiem, iespējai apmeklēt iecerēto mācību iestādi, piedalīties karjeras konsultācijās, Ēnu dienā un satikt interesējošo profesiju pārstāvjus.

Jelgavas Valsts ģimnāziju pārstāvēja direktores vietniece izglītības darbā Alda Spirģe, akcentējot ģimnāzijas galvenās vērtības – cilvēki, atbildība, godīgums, drosme un zinātkāre. Viņa informēja, ka skola piedāvā 4 vispārējās vidējās izglītības programmas: M klase (matemātika un informācijas tehnoloģijas), B klase (ķīmija un bioloģija), I klase (inženierzinātnes) un U klase (uzņēmējdarbība un valodas). Līdztekus programmu pamata komplektam skolēns katrā no programmām var izvēlēties 3 padziļināto kursu apguvi, kas var noderēt nākotnes izvēlētajam karjeras virzienam. Kopumā tiek piedāvāti 7 šādi padziļinātie kursi – Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Sociālās zinātnes II, Matemātika II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante Iveta Šaicāne uzsvēra, ka šī skola balstās uz 3 pamatelementiem – valodām, sociālajām un ekonomikas zinībām, kā arī dabaszinātnēm. Apguvei tiek piedāvāti 3 vidējās izglītības programmas virzieni: profesionāli orientētais virziens (komerczinības) (KOM); humanitārais un sociālais virziens (SOC); matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (VID). Programmas sadalītas 7 apakšvirzienos jeb izvēļu grozos: KOM – Uzņēmējdarbība un mediji, Uzņēmējdarbība un dizaina domāšana; SOC – Sociālās zinātnes un valodas, Sociālās zinātnes un radošās industrijas; VID – Vides zinātnes un medicīna, Vides un inženierzinātnes, Inženierzinātnes un dizaina domāšana.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, kā informēja direktora vietniece izglītības jomā Inga Vika, piedāvā 3 vispārējās vidējās izglītības programmu izvēļu grozus: IT un inženierzinātņu joma; Valodu un sociālā joma; Kultūras un mākslas joma. Līdztekus vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem katrā jomā tiek apgūti specializētie kursi: IT un inženierzinātņu jomā – Ievads inženierzinātnēs, Tehniskā grafika, Datorizētas projektēšanas pamati; Valodu un sociālajā jomā – Digitālais dizains, Uzņēmējdarbības pamati, Psiholoģijas pamati; Kultūras un mākslas jomā – Digitālais dizains, Kultūra un māksla I (teātris), Publiskā uzstāšanās, Psiholoģijas pamati.

Jelgavas 5. vidusskolu pārstāvēja direktora vietniece mācību darbā Tatjana Grencione, daloties informācijā, ka skolā tiek piedāvāta viena vispārējās vidējās izglītības programma. 10. un 11. klases skolēni mācās pēc vienas kopīgas programmas, taču 12. klasē tiek piedāvāta iespēja izvēlēties mācību priekšmetus apguvei padziļinātā līmenī. To vidū ir šādi padziļinātie kursi – Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda), Sociālās zinātnes II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II, Matemātika II.

Jelgavas 4. vidusskolas karjeras konsultante Zanda Kursīte akcentēja, ka pārstāv kultūrā, tradīcijās un vērtībās balstītu izglītības iestādi, kuras galvenās vērtības ir izaugsme, atbildība un mērķtiecība. Skolā tiek īstenots viens vispārējās vidējās izglītības programmas virziens, vienlaikus piedāvājot iespēju 12. klasē apgūt padziļinātos kursus – Angļu valoda II (C1), Latviešu valoda II, Kultūra un māksla II, Vēsture II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II, Matemātika II. Tāpat skolēni var apgūt specializētos kursus – Valsts aizsardzība, Ievads fizioterapijā, Novadu mācība, Filozofija, Publiskā uzstāšanās, Datu apstrādes metodes, Trešā svešvaloda.

Saistībā ar jauno mācību saturu pasākuma laikā tika uzsvērts skolēniem nepieciešamais vecāku atbalsts ceļā uz profesijas izvēli, savlaicīgi noskaidrojot bērna profesionālās intereses un pārdomāti izvēloties atbilstošu mācību iestādi, kas piedāvā saistošu izglītības programmu.

 

Galerija

Seminārs "Domājot par vidusskolu, svarīgi zināt..." 30.10.2023.
Atgriezties