Kursi pedagogiem "21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās"

Globālās pārmaiņas, kas bieži tiek sauktas par „21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās” kustību, rosina domāt par mācīšanas metodēm un paņēmieniem, kas labāk sagatavo skolēnus veiksmīgai dzīvei un darbam.

Būtiski kļūst apgūt dzīves un karjeras prasmes (elastība un spēja adaptēties, iniciatīva un pašvadība, sociālās un starpkultūru prasmes, produktivitāte un uzticamība, līderība un atbildība), kuras skolēni spēj pielietot reālās dzīves situācijās un pilnveido savas dzīves laikā.

Lai veiksmīgi organizētu klases stundas, pedagogiem nepieciešama izpratne par mūsdienās nepieciešamām prasmēm un zināšanas kā tās attīstīt, kā rosināt skolēnus izvēlēties jēgpilnas un noderīgas prasmju pilnveides iespējas, kā tas iekļaujas kompetencēs balstītā izglītībā.

Dalībnieki izpratīs kopīgo un atšķirīgo 21. gadsimta prasmju iedalījumos, zinās par karjeras vadības prasmju attīstīšanas iespējām klases stundā, pratīs izvēlēties un elastīgi izmantot piemērotākās pašizpētes un karjeras izpētes metodes, spēs rosināt skolēnus apzināti pieņemt lēmumu par savu dzīvi, izglītību un profesiju.

Lektore: Līga Damberga, karjeras konsultante, mg. paed., mg. ed.

Rezultāts: ZRKAC apliecība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662

Kursu dalības maksa vienam dalībniekam - 11 EUR

Pieteikšanās noslēgusies

Informācija, rakstot uz e-pastu: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai pa tālr. 63012163

Atgriezties