Metodiskā konference „Matemātika un dabaszinības sākumskolā – ceļā uz labākiem risinājumiem”

2014. gada 20. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika Jelgavas pilsētas sākumskolas skolotāju metodiskā konference „Matemātika un dabaszinības sākumskolā – ceļā uz labākiem risinājumiem”. Konferencē piedalījās 115 pedagogi gan no Jelgavas pilsētas, gan arī no tuvāko novadu sākumskolām.

Metodiskās konferences mērķis bija pieredzes apmaiņa – dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem matemātikā un dabaszinībās sākumskolā un apgūt jaunus, radošus metodiskos paņēmienus. Konferenci atklāja Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza un ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska.

Konferences pirmajā daļā skolotājiem bija iespēja iepazīties ar skolu labās prakses piemēriem matemātikā un dabaszinībās.  Jelgavas 4. sākumskolas skolotāja Daiga Kravale dalījās savā darba pieredzē „Kā matemātiku padarīt interesantu?” un akcentēja, ka,  dažādojot metodes un paņēmienus, tiek iepazīts radoša darba prieks un rosināta skolēnu interese par matemātiku. Lilija Minalta no Jelgavas 6. vidusskolas pedagogus iepazīstināja ar interaktīvās tāfeles izmantošanu loģiskās domāšanas attīstīšanai. Savā prezentācijā L. Minalta rādīja aizraujošus uzdevumus un didaktisko spēļu piemērus, kuri  paredzēti skolēnu loģiskās domāšanas attīstīšanai un intereses radīšanai par matemātiku. Savukārt Jelgavas 6. vidusskolas skolotāja Larisa Vasjkina konferences dalībniekus iepazīstināja ar programmas „Microsoft Mouse Mischef” izmantošanu stundās. Jelgavas 2. pamatskolas skolotāja Anna Romadina stāstīja par metožu daudzveidību matemātikas stundās, attīstot pētnieciskās prasmes. Skolotāja Dzintra Zingule no Jelgavas 3. sākumskolas stāstīja par radošiem teksta uzdevumiem stundās un ārpusstundu nodarbībās un dalījās savā darba pieredzē,  kā skolēniem radīt interesi par matemātiku, veidojot pozitīvu, attieksmi pret matemātikā risināmiem teksta uzdevumiem.

Savukārt Jelgavas 4. sākumskolas skolotāja Ingvilda Ivanova, daloties pieredzē par eksperimentu metodes izmantošanu dabaszinību stundās un ārpusklases nodarbībās, akcentēja, ka eksperiments attīsta skolēna pētnieciskās prasmes un radošu darbību ilgtermiņā. Skolotāja Irina Timofejeva (Jelgavas 6. vsk.) dalījās pieredzē par āra nodarbību izmantošanu dabaszinību stundās. Jelgavas 3. sākumskolas skolotāja Sandra Klēģere pastāstīja par iespējām skolēniem startēt jauno vides pētnieku forumā „Skolēns eksperimentē!” un par savu skolēnu sasniegumiem konkursā.

Metodiskās konferences otrajā daļā dalībnieki varēja piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīja ZRKAC, LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (LU DZMIC) speciālisti  un Jelgavas pilsētas skolotāji. ZRKAC speciālistes Ievas Liepiņas vadītajā radošajā darbnīcā „Spēlē spēles un iemācies matemātiku!” pedagogi apguva metodes,  kā attīstīt bērna rēķināšanas pamatiemaņas matemātikā sākumskolas klasēs izmantojot Montesori metodisko materiālu. Radošajā darbnīcā „Cik figūru varam ieraudzīt?” Līga Čakāne (LU DZMIC) dalījās savā darba pieredzē, kā matemātikā mācīt novērošanas prasmi, attīstot prasmi saskatīt figūru arī tad, ja tā daļēji aizklāta vai sadalīta sīkākās daļās. Aira Kumerdanka (LU DZMIC) darbnīcā „Kā būvēt trepes?” ar praktiskiem piemēriem stāstīja, kā mācīt skolēniem saskatīt likumsakarības 2. klases matemātikā, izmantojot modeļus un interaktīvo tāfeli. Konferences dalībnieki Andra Nikolajenko (LU DZMIC) vadītajā darbnīcā „Kas jaucas un nejaucas ar ūdeni?” aktīvi piedalījās eksperimentos ar sadzīvē izmantojamām vielām. Savukārt Valentīnas Legzdiņas (LU DZMIC) radošajā darbnīcā „Kas Madagaskaras prusakam ir tāds, kas nav man?” pedagogi uzzināja, kā dabaszinībās mācīt skolēnam novērot un fiksēt novēroto, izmantojot planšetdatoru. Ivita Steķe un Ilze Lillā (Jelgavas 4. vsk.) dalījās pieredzē par skolēnu motivēšanas paņēmieniem matemātikas stundās - kā ar projektu, spēļu un interneta rīku palīdzību skolēni interesantā un radošā veidā apgūst matemātiku.

Galerija

Metodiskā konference „Matemātika un dabaszinības sākumskolā – ceļā uz labākiem risinājumiem
Atgriezties