ZRKAC īsteno mācības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” septītās kārtas ievaros

Publicēšanas datums: 08.07.2022

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” septītās kārtas ietvaros realizē apmācības pieaugušajiem divās programmās – profesionālās pilnveides izglītības programmā “Grāmatvedības uzskaites pamati” ar kopējo ilgumu 160 mācību stundas un profesionālās tālākizglītības programmā “Metālapstrāde” ar kopējo ilgumu 480 mācību stundas un  iegūstamo kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”.

Programmā “Grāmatvedības uzskaites pamati” mācās 20 izglītojamie, bet programmā “Metālapstrāde” pieci. Mācības tiek organizētas klātienē pieredzējušu un praktizējošu nozares speciālistu vadībā. Izglītojamie, kas apguvuši izglītības programmu, iegūstot nepieciešamo zināšanu un prasmju kopumu, kārto noslēguma pārbaudījumu. Tas ietver sevī gan teorētisko zināšanu, gan praktisko iemaņu pārbaudi.

Profesionālās tālākizglītības programmā “Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” izglītojamie iegūst daudzpusīgas zināšanas un prasmes, apgūstot mācību vielu gan metināšanas tehnoloģijā metināšanā ar MAG iekārtām, gan rasējumu lasīšanā, gan elektronikas un elektrodrošības pamatos, kā arī vairākās citās tēmās, lai spētu sevi apliecināt kvalifikācijas eksāmenā.

Savukārt programmas “Grāmatvedības uzskaites pamati” ietvaros izglītojamie apgūst jaunas zināšanas un iemaņas, iepazīstoties ar profesijas būtību, to reglamentējošajiem likumiem un pamatprasībām, izzinot konkrētas metodes, izprotot bilances jēdzienu, gūstot izpratni par atšķirībām finanšu un vadības grāmatvedībā. Sekmīgi apliecinot jauniegūtās kompetences noslēguma eksāmenā, tiek iegūta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Atgādinām, ka pieteikšanos apmācībām projekta septītās kārtas ievaros bija iespējams veikt līdz šī gada 24.februārim. Mērķa grupa – strādājoši un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam. Profesionālās pilnveides izglītības programmu vai profesionālās tālākizglītības programmu apguves izmaksas 90-95% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, bet strādājošā līdzmaksājums ir tikai 5-10%.

Lai sekotu līdzi projekta aktivitātēm, aicinām apmeklēt www.macibaspieaugusajiem.lv, kā arī www.zrkac.lv.

 

Atgriezties