Seminārā stāsta par Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātību

25. maijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI) organizēja tiešsaistes semināru, kurā VDI Klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa informēja par aktuālo Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātības jomā, kā arī par atbalsta iespējām uzņēmējiem darba aizsardzības jautājumu risināšanā bīstamajās nozarēs.

Pasākuma pirmajā daļā D. Stivriņa stāstīja par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma tiesisko regulējumu attiecībā uz nodarbinātības prasībām. Tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības var, balstoties uz Ukrainā izsniegtu ceļošanas dokumentu, taču darba līgums ir slēdzamas ne ilgāk kā uz 30 dienām. Pēc šī termiņa Ukrainas civiliedzīvotājam ir pienākums iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību, un tas ir jādara ne vēlāk kā 10 dienu laikā no nodarbinātības sākuma. Darba līgums slēdzams valsts valodā. Tanī pat laikā darba līgums ir jānodrošina darba ņēmējam saprotamā valodā. Ja nav valsts valodas zināšanu, tad darba līgumu var slēgt abās valodās.

Lai paātrinātu darbā pieņemšanas procesu, pirmreizējā obligātās veselības pārbaude pirmajos 3 nodarbinātības mēnešos nav obligāta, taču jebkurā gadījumā darba devējs ir atbildīgs par to, lai tiktu nodrošināta un ievērota darba drošība. Tāpēc ir jāsniedz instruktāža darba aizsardzības jomā, tai jābūt saprotamai, un darba devēja pienākums ir pārliecināties, ka nodarbinātais ir sapratis instruktāžā iekļauto informāciju.

Likumā ir noteikti arī daži izņēmumi attiecībā uz atsevišķām nozarēm – ārstniecībā, izglītībā un sportā, farmaceitiskajā aprūpē. Izņēmumi attiecībā uz valsts valodas prasmi darba pienākumu veikšanai ir piemērojami tiktāl, ciktāl tas netraucē darba pienākumu veikšanā. Piemēram, ārstniecības iestādē strādājošajam profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu var veikt ar tulka palīdzību.

Semināra otrajā daļā dalībnieki tika informēti par VDI atbalstu uzņēmējiem, kas darbojas bīstamajās nozarēs. Tā ir iespēja ESF projekta dalībniekiem pieteikties atbalstam, lai bez maksas saņemtu praktisku palīdzību darba aizsardzības jomā. Ieguvums būs konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstrādē, iespēja veikt laboratoriskos mērījumus, darba aizsardzības speciālistu apmācības.

Atbalstam var pieteikties LR reģistrēts uzņēmums, kurš pārstāv kādu no bīstamajām nozarēm, neatkarīgi no statusa – mikro, mazs vai vidējs, ja tam nav uzsākts maksātnespējas process un kopējais darbinieku skaits nepārsniedz 249. Vairāk par atbalsta saņemšanas iespējām var atrast www.vdi.gov.lv .

Semināra prezentācijas pieejamas šeit:

Aktualitātes Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbināšanā

VDI atbalsts uzņēmumiem, kas darbojas bīstamajā nozarē

Atgriezties