Darba vērošana Helsinku Pieaugušo izglītības centrā "Arbis" (Somija)

Projekta “Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai” (Projekta Nr. 2020-1-LV01-KA104-077290) aktivitāte - darba vērošana Helsinku Pieaugušo izglītības centrā "Arbis" (Somija).

Viens no pieaugušo izglītības izaicinājumiem Eiropā ir būtiski palielināt pieaugušo līdzdalību formālajā, neformālajā un ikdienējā izglītībā, lai apgūtu darba iemaņas, aktīvu pilsonību vai personisku attīstību un piepildījumu. Tas nozīmē, ka ikvienai iestādei, kas darbojas šajā jomā, jāveido daudzveidīgs piedāvājums, atbilstoši sabiedrības vajadzībām, kā arī jānodrošina piedāvājuma kvalitatīva ieviešana, jāveicina pieaugušo motivācija iesaistīties izglītojošās aktivitātēs. Ir būtiski arī apzināt un izmantot daudzveidīgus resursus pieaugušo izglītības piedāvājuma paplašināšanai un pieejamības nodrošināšanai, piemēram, senioru iesaiste brīvprātīgā darba veikšanā.

Lai izzinātu Somijas pieredzi šo jautājumu risināšanā no 2022.gada 25.aprīļa līdz 29. aprīlim Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra speciālistēm bija iespēja viesoties Helsinku Pieaugušo izglītības centrā "Arbis".

Pieredze Helsinku Pieaugušo izglītības centrā "Arbis" (Somija).

Līdzdalība praktiskās mācīšanās pieredzes aktivitātē Helsinku Pieaugušo izglītības centrā "Arbis" (Somija) sniedza iespēju izzināt pieredzi sabiedrības mazaizsargāto grupu iesaistei mūžizglītībā, kā arī apgūt jaunus izglītības piedāvājuma veidošanas un īstenošanas saturiskos un metodiskos aspektus.

Aktivitātes mērķis bija iepazīt šī daudzfunkcionālā pieaugušo izglītības centra pieredzi sabiedrības drošumspējas stiprināšanā, nodrošinot mūžizglītības iespējas sabiedrības mazaisargātām mērķgrupām. Aktivitātē piedalījās ZRKAC Tālākizglītības nodaļas speciālisti, kas ZRKAC veido un īsteno izglītības piedāvājumu sabiedrības mazaisargātgām mērķgrupām.

Pieaugušo izglītības centrā “Arbis” tika gūta pieredze par šādiem jautājumiem:

1. Izzināti "Arbis" darbības virzieni, to atbilstība pilsētas un reģiona iedzīvotāju vajadzībām;

2. Iepazīts "Arbis" izglītības piedāvājums iedzīvotājiem vecumā 50+, lai veicinātu sudraba ekonomiku;

3. Iepazīts "Arbis" izglītības piedāvājumu senioriem vecumā 65+, respektējot viņu vecumu un pieredzi, mācīšanās prasmes un mentālās spējas, lai veicinātu dzīves kvalitātes saglabāšanos senioru vecumā un aktīvas novecošanās prasmes;

4. Iepazīta "Arbis" pieredzi darba meklētāju un iedzīvotāju ar zemām pamatprasmēm iesaistei tālākizglītībā un motivācijai savas karjeras izaugsmei;

5. Izzināta "Arbis" pieredzi darbā ar dažādu minoritāšu un imigrantu iekļaušanos vietējā kopienā, apgūstot valodu un socializācijas prasmes;

6. Iepazīta "Arbis" metodisko pieredzi darbā ar minātajām mērķauditprijām: mācību satura veidošana, inovatīvu mācību formu izmantošana, mācību satura veidošana, mācību procesa digitalizācija;

7. Pieredzes apmaiņa ar "Arbis" administratīvā, metodiskā un pedagoģiiskā darba speciālistiem.

Gūtie secinājumi

“Arbis" darbība lielā mērā ir līdzīga ZRKAC darbībai, tikai plašāka, ar lielāku un daudzpusīgāku programmu klāstu un pieredzi. ""Arbis" ir otrs lielākais pieaugušo izglītības centrs Helsinkos, Somijā. Centrs nodrošina mūžizglītības piedāvājumu vairāk nekā 800 dažādās neformālās izglītības programmās. Centra izglītības programmu piedāvājums mērķēts uz ļoti dažādām mērķauditorijā, tostarp arī mazaisargātām sabiedrības mērķgrupām. Piedāvājumā ir ļoti daudz un dažādu kursu senioriem. Piedāvājumā ir arī kursi pirmsensijas vecuma cilvēkiem, kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, saglabāt fizisko un psiholoģisko veselību. Lai veicinātu integrācijas procesu un cittautiešu iekļaušanos, centrs dod iespēju arī pilnveidot valsts valodu (zviedru un somu) prasmi dažādiem valodas prasmes līmeņiem. Multikulturās sabiedrības internacionālo vērtību stiprināšanai svešvalodu apguve iespēja 21 dažādās valodās, kā arī profesionālās valodas kursi valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, uzņēmējiem, teātra darbiniekiem, un tmldz.

Centram ir arī liela pieredze dažādu neformālās izglītības mācību formu izmantošanā iikdienas mācīšanās veicināšanai - centrs organizē dažādas lekcijas, diskusijas, sarunu vakarus un citus pasākumus. Neformālās izglītības piedāvājumu klāsts ir ļoti daudzveidīgs: māksla, dizains, fotografēšana, kultūra, daba un vide, literatūra un drāma, plašsaziņas līdzekļi un informācijas tehnoloģijas, veselības un labsajūtas veicināšana.

Pēdējos gados "Arbi" izglītības pasākumos ir reģistrējušies vairāk nekā 6000 dalībnieku. Tā kā lielākā daļa apmeklē vairākus kurss vienlaicīgi, dalībnieku skaits gadā ir aptuveni 15 000 vecumā no 0 – 90 gadiem.

Izglītības piedāvājuma pieejamību lielā mērā sekmē finansēšanas modelis. Pieaugušo izglītības finansēšanā piedalās trīs puses: pašvaldība, valsts un pats iedzīvotājs – pakalpojuma saņēmējs. Tādejādi kursu maksa iedzīvotājiem ir neliela un tas kļūst pieejams ļoti plašam iedzīvotāju lokam, tai skaitā arī ar nelieliem ienākumiem.

Gūtā pieredze tiks integrēta ZRKAC izglītības piedāvājuma veidošanā, īpaši veidojot izglītības piedāvājumu senioru sociālai iekļaušanai un dzīves kvalitātātes uzlabošanai.

Informāciju sagatavoja:

Astra Vanaga (ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja)

Inese Rumjanceva (ZRKAC Tālākizglītības nodaļas galvenā speciāliste)

 

Galerija

Darba vērošana Helsinku Pieaugušo izglītības centrā "Arbis" (Somija)
Atgriezties