Seminārs par iespējām sociālajā uzņēmējdarbībā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju 6. aprīlī organizēja bezmaksas tiešsaistes semināru par sociālo uzņēmējdarbību “Sociālās uzņēmējdarbības kompass”.

Pasākumu atklāja un vadīja ZRKAC uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Līga Miķelsone. Ievaddaļā Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa sniedza nelielu ieskatu sociālās uzņēmējdarbības būtībā – biznesā, kura mērķis nav gūt maksimālu peļņu, bet risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu sabiedrībai. R. Zeiļa pastāstīja arī par jaunumiem sociālās uzņēmējdarbības jomā. Viens no tādiem ir definīcijas precizējums sociālā uzņēmuma likumā. Arī publicētās Sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīnijas ir aktualitāšu sarakstā, kā arī tas, ka sociālā uzņēmuma gada darbības pārskats ir par iepriekšējo gadu ir jāiesniedz līdz 1. maijam. Sociālās atstumtības riska  grupā, sociālā uzņēmuma likuma izpratnē, iekļauti arī Ukrainas civiliedzīvotāji.

Savukārt, runājot par finansiālā atbalsta iespējām, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore aicināja izmantot ALTUM, un Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas savas sociālās uzņēmējdarbības attīstībai.

Tiešsaistes semināra turpinājumā Anna Vintere no SIA “Izglītības atbalsta birojs” dalījās atziņās par sava sociālā uzņēmuma  pieredzi starptautiskajos projektos. Uzņēmuma SIA “Izglītības atbalsta birojs” mērķis ir veicināt izglītību, sekmējot mūžizglītības atbalsta sniegšanu personības attīstības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas mērķiem ar ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi. Galvenās mērķgrupas ir izglītojamie ar mācīšanās grūtībām, kā arī emocionālajiem un uzvedības traucējumiem.

“Projektu rakstīšana sniedz iespējas kopā ar citu valstu kolēģiem strādāt pie kopīgas idejas, vērot citu darbību, pārņemt labo praksi, problēmu risinājumus. Bez sadarbības un mobilitātes tas ir arī finansējuma avots materiālu izstrādei, pieredzes apmaiņas braucieniem uz citām valstīm, dažādām aktivitātēm mērķgrupai,” par ieguvumiem stāstīja A. Vintere. Savukārt pie ierobežojumiem tika minēti vairāki faktori. Viens no tiem ir angļu valodas prasmes, kam ir jābūt pietiekami augstā līmenī, lai varētu sagatavot projekta pieteikumu, atrast sadarbības partnerus. Būtiski, ka vienmēr ir nepieciešams priekšfinansējums, kā arī cilvēkresursi, jo konkrētās aktivitātes un arī pats projekts ir limitēts laikā.

Savukārt Egita Matulēna, kura pārstāvēja sociālo uzņēmumu SIA “Sajūtu Māja”, iepazīstināja dalībniekus ar Glūdas mājskolas konceptu. Tā ir veidota kā atbalsts vecākiem un bērniem izglītības iegūšanas procesā, nodrošinot drošu un radošu vidi, vienlaikus domājot par fiziskās, emocionālās un garīgas vides attīstīšanu. Atbilstoši bērna vecumam, Glūdas mājskola piedāvā dažādas aktivitātes, kas ir būtiskas 21. gadsimtā. Kā vēl viens virziens ir Dabas klase, kurā tiek nostiprināta fiziskā un garīgā veselība, veidota garīgā, sensorā un estētiskā apziņa.

Liela uzmanība tiek pievērsta kompetencēm – kritiskajai domāšanai/problēmu risināšanai, radošumam, komunikācijai un sadarbībai, gan tādu ieradumu veidošanai un nostiprināšanai kā: zinātkāre, iniciatīva, neatlaidība, pielāgošanās situācijai. Lasītprasme, matemātiskā, dabaszinātniskā un digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās – tas viss strukturētā, mājīgā un patīkamā vidē.

Pasākuma laikā abu uzņēmumu pārstāves Egita Matulēna no SIA “Sajūtu Māja” un Anna Vintere no SIA “Izglītības atbalsta birojs” rada sadarbības iespējas, kā kopīgi īstenot idejas izglītības jomā. Ņemot vērā tiešsaistes semināru priekšrocības, kopīgi ar dalībniekiem, tika lemts, ka arī turpmāk semināri par aktuālo sociālajā uzņēmējdarbībā notiks nevis klātienē, bet “online” vidē.

 

Galerija

Sociālās uzņēmējdarbības kompass 2022
Atgriezties