Pēctecība, sistēmiskums un veselums mācību procesā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 25. augustā sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi organizēja Jelgavas valstspilsētas pedagogu augusta sanāksmi “Pēctecības nodrošināšana pārejai no vienas izglītības pakāpes uz nākamo” tiešsaistē.

Atklājot sanāksmi, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sacīja: “Iepriekšējais mācību gads prasīja daudz spēka, un visiem kopā mums nācās apgūt jaunas prasmes. Paldies par katra darbu un ieguldījumu. Līdz šim nepieredzētie apstākļi parādīja, ka zināšanas iegūst citu saturisko nozīmi, tās lielā mērā ir saistītas ar sabiedrības dzīvotspējas un attīstības nodrošināšanu. Tāpēc ir svarīga savstarpējā sadarbība, saliedētība, motivēšana, īpaši domājot arī par skolēnu psiholoģisko atbalstu.” Pedagogus uzrunāja arī Rita Vectirāne, Jelgavas domes piekšsēdētāja vietniece, veltot pateicības vārdus pedagogiem. Savā uzrunā viņa akcentēja, cik svarīga ir individuāla pieeja katram skolēnam, lai, pārejot no vienas izglītības pakāpes uz nākamo, būtu skaidrs, ko skolēns ir guvis iepriekš un kurp viņam ir jānokļūst. Skolotāja uzdevums ir palīdzēt viņam šajā procesā apzināties savas spējas un parādīt turpmāko lidojuma virzienu.

Jauno mācību gadu uzsākot, ceļa vārdus pilsētas izglītības saimei sacīja Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Arī viņa izteica pateicību pedagogiem, jo pateicības un labu vārdu nevar būt par daudz situācijā, kura no pedagogiem prasīja daudz enerģijas, spēka un izturības. „Lai mums visiem ir sirdsprāts un sirdsgudrība, uzsākot šo mācību gadu, un, liekot pamatus nākotnes sabiedrībai, lai izglītības dinamisko pārmaiņu vējos stiprinājumu mēs varētu smelties savā kolektīvā, lai spēcīgs būtu komandas gars!” novēlēja G. Auza.

Jelgavas pedagogu saimei jaunajā mācību gadā pievienojušies seši jaunie pedagogi – gan no projekta „Mācītspēks”, gan tikko ieguvušie pedagoga diplomu. Sveikti tika arī jaunieceltie izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki.

Šī gada sanāksmes fokuss vērsts uz pēctecību, sistemātiskumu un veselumu, lai notiktu koordinēta un efektīva sadarbība izglītojamo pārejai no vienas izglītības pakāpes uz nākamo atbilstoši konkrētajam izglītības posmam izvirzītajiem mērķiem. Izaicinājumus, grūtības un ikdienas situācijas pedagogi analizēja domnīcās, kurās tika aptverti visi mācību posmi, sākot no pirmsskolas un beidzot ar vidusskolu. Augusta sanāksmē tika prezentēti diskusiju rezultāti, pedagogi dalījās atziņās un secinājumos par situāciju un nepieciešamajem uzlabojumiem. Starp tiem izskanēja nepieciešamība pēc elastīgākas savstarpējās sadarbības, lai nodrošinātu kvalitatīvāku pēctecību, pārejot no vienas izglītības pakāpes uz nākamo, veicinātu vecāku līdzdalību un iesaisti izglītības procesā. Tika uzsvērta arī plašāka sadarbības veicināšana starp formālo un interešu izglītību, aktualizēta vienotu prasību nepieciešamība vērtēšanas kārtībā un jauna digitālā atbalsta rīka EMU izmantošana ikdienā, tādējādi sekojot līdzi arī bērnu emocionālajām vajadzībām skolā.

Šāda savstarpēja pedagogu profesionālā diskusija ir svarīga, lai sekmētu atvērtu un vienotos mērķos balstītu sadarbību visos izglītības procesa posmos. Lai izdodas šajā un turpmākajos gados veidot pieejamu, iekļaujošu, radošu un attīstošu izglītības procesu un vidi!

Galerija

Jelgavas valstspilsētas pedagogu augusta sanāksme
Atgriezties