Intervija ar uzņēmēju, LR sertificētu grāmatvedi, doktoranti Aļonu Irmeju (“KPNG birojs” SIA)

No 2019. gada 1.  jūnija Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs kā partneris piedalās projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022) realizēšanā. Projekts tiek realizēts Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, kas atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošo pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Projekta mērķis ir iedvesmot, apmācīt un atbalstīt uzņēmējdarbības uzsācējas.

Vadošais partneris ir Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde “Sociāli ekonomiskais institūts” (Sankt Pēterburga). Projekta partneri ir: Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde Intelkap (Pleskava); Biedrība “Mentori” (Rīga); Biedrība “Latgales lietišķo sieviešu apvienība” (Daugavpils); Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”(ZRKAC) (Jelgava). Galvenie projekta rezultāti: Latvijas reģionos (Latgalē un Zemgalē - ZRKAC) un Krievijā (Pleskavas apgabalā) izveidots ekonomiski aktīvo sieviešu resursu centru tīkls. Izveidots starptautiskais elektroniskais katalogs. Organizēta virtuālā starptautiskā izstāde. Izglītoti mentori, uzņēmējas apguvušas zināšanas un prasmes semināros – “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā” un “Projektu menedžments”, kura saturs un metodika izstrādāta sadarbībā ar Stokholmas universitāti.

Projekta īstenošana noslēdzas 2021.gada 31. janvārī, tādēļ tika veiktas intervijas, lai noskaidrotu viedokli par projekta īstenošanas gaitu.

Ceturtā intervija ir ar uzņēmēju, LR sertificētu grāmatvedi, doktoranti Aļonu Irmeju (“KPNG birojs” SIA).

ZRKAC kā partneris piedalās projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” realizēšanā. Kā kopumā vērtējat šo projektu?

Ikviens projekts, tāpat kā šis, ja ir veidots pārdomāti un mērķtiecīgi, sasniedz savu mērķi – iedvesmot, apmācīt un atbalstīt uzņēmējdarbības uzsācējas.

Vai arī jūs esat iesaistījusies projekta realizācijā?

Jā. Esmu piedalījusies dažādās aktivitātēs- mentoru meistarklasē, konferencē un mācībās Sanktpēterburgā, bet pats galvenais – kā mentors esmu sniegusi daudzas konsultācijas jaunajām uzņēmējām par uzņēmējdarbības formas un nodokļu veida izvēli. Tas ir mans aicinājums – dalīties savā pieredzē.

Kuras projekta aktivitātes Jūs vērtējat visaugstāk?

Sieviešu uzņēmēju resursu centra izveidi, kurš ir moderns un bagāts ar tehnisko aprīkojumu.

Vai redzat, ka projekta realizācija ir devusi ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā?

Viennozīmīgi, jo daudzām sievietēm ir idejas, bet, ja atbalsta nav ģimenē, tuvāko cilvēku vidū, tad šīs idejas nobremzējas. Ja ir šāda vieta – tā noteikti palīdzēs daudzām ideju autorēm.

Kāds kopumā ir projekta devums mūsu pilsētā?

Šī vieta - atbalsta centrs - dos iespēju jaunām inovācijām, jaunu iespēju rašanai.

Vai redzat šī projekta ilgtspēju?

Protams, jo šī būs vieta, kur arī pieredzējušas uzņēmējas varēs dalīties ar savām zināšanām, pieredzi, pulcēties, lai apspriestu būtiskus jautājumus uzņēmējdarbības attīstībā. Līdzšinējā pieredze liecina, ka ZRKAC vienmēr ir elsatīgs savā darbībā, saskata aktualitātes, uzklausa uzņēmēju ierosinājumus un, kopā ar uzņēmējiem, palīdz tos risināt.

Kāds ir Jūsu novēlējums/secinājums?

Lai neizzūd, bet tiek pastiprināts optimisma lādiņš visiem, kuri uzsāk realizēt savu ideju uzņēmējdarbībā! Veiksmi!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu
Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietne: www.zrkac.lv

Atgriezties