Intervija ar uzņēmēju Sandru Blūmani (SIA “Viktorija B”)

No 2019. gada 1.  jūnija Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs kā partneris piedalās projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022) realizēšanā. Projekts tiek realizēts Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, kas atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošo pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Projekta mērķis ir iedvesmot, apmācīt un atbalstīt uzņēmējdarbības uzsācējas.

Vadošais partneris ir Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde “Sociāli ekonomiskais institūts” (Sankt Pēterburga). Projekta partneri ir: Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde Intelkap (Pleskava); Biedrība “Mentori” (Rīga); Biedrība “Latgales lietišķo sieviešu apvienība” (Daugavpils); Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”(ZRKAC) (Jelgava). Galvenie projekta rezultāti: Latvijas reģionos (Latgalē un Zemgalē - ZRKAC) un Krievijā (Pleskavas apgabalā) izveidots ekonomiski aktīvo sieviešu resursu centru tīkls. Izveidots starptautiskais elektroniskais katalogs. Organizēta virtuālā starptautiskā izstāde. Izglītoti mentori, uzņēmējas apguvušas zināšanas un prasmes semināros – “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā” un “Projektu menedžments”, kura saturs un metodika izstrādāta sadarbībā ar Stokholmas universitāti.

Projekta īstenošana noslēdzas 2021.gada 31.janvārī, tādēļ tika veiktas intervijas, lai noskaidrotu viedokli par projekta īstenošanas gaitu.

Trešā intervija ir ar uzņēmēju Sandru Blūmani (SIA “Viktorija B”):

ZRKAC kā partneris piedalās projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” realizēšanā. Kā kopumā vērtējat šo projektu?

Vērtēju ļoti pozitīvi, jo tas sniedz jaunas iespējas topošajām, jaunajām un arī esošajām uzņēmējām.

Vai arī jūs esat iesaistījusies projekta realizācijā?

Jā. Esmu mentors, piedalījos mācībās projekta ietvaros un labprāt konsultēju jaunās uzņēmējas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību jomā, kuru pārzinu vislabāk – ēdināšanas jomā.

Kuras projekta aktivitātes Jūs vērtējat visaugstāk?

Lieliski, ka izveidots centrs, kurā uzņēmējas var saņemt konsultatīvo un praktisko atbalstu.

Vai redzat, ka projekta realizācija ir devusi ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā?

Noteikti, jo interese par centra piedāvātajām aktivitātēm ir liela, par ko liecināja, piemēram, konsultāciju “Zibens maratons”, kas tika organizēts nedēļas garumā pēc centra atklāšanas.

Kāds kopumā ir projekta devums mūsu pilsētā?

Uzlabota un attīstīta uzņēmējdarbības vide.

Vai redzat šī projekta ilgtspēju?

Protams, jo izveidotais centrs savu darbību turpinās arī pēc projekta noslēgšanas un sniegs savu ieguldījumu uzņēmējdarbības atbalstā.

Kāds ir Jūsu novēlējums/secinājums?

Lai veicas iedvesmot, virzīt un realizēt pat visneticamākās idejas. Lai centra atbalsts noder lielam pulkam radošu un uzņēmīgu sieviešu!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu
Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietne: www.zrkac.lv

Atgriezties