Intervija ar uzņēmēju, LR sertificētu grāmatvedi Dagniju Jansoni

No 2019. gada 1.  jūnija Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs kā partneris piedalās projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022) realizēšanā. Projekts tiek realizēts Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, kas atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošo pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Projekta mērķis ir iedvesmot, apmācīt un atbalstīt uzņēmējdarbības uzsācējas.

Vadošais partneris ir Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde “Sociāli ekonomiskais institūts” (Sankt Pēterburga). Projekta partneri ir: Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde Intelkap (Pleskava); Biedrība “Mentori” (Rīga); Biedrība “Latgales lietišķo sieviešu apvienība” (Daugavpils); Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”(ZRKAC) (Jelgava). Galvenie projekta rezultāti: Latvijas reģionos (Latgalē un Zemgalē - ZRKAC) un Krievijā (Pleskavas apgabalā) izveidots ekonomiski aktīvo sieviešu resursu centru tīkls. Izveidots starptautiskais elektroniskais katalogs. Organizēta virtuālā starptautiskā izstāde. Izglītoti mentori, uzņēmējas apguvušas zināšanas un prasmes semināros – “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā” un “Projektu menedžments”, kura saturs un metodika izstrādāta sadarbībā ar Stokholmas universitāti.

Projekta īstenošana noslēdzas 2021.gada 31.janvārī, tādēļ tika veiktas intervijas, lai noskaidrotu viedokli par projekta īstenošanas gaitu.

Otrā intervija ir ar uzņēmēju, LR sertificētu grāmatvedi Dagniju Jansoni.

ZRKAC kā partneris piedalās projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” realizēšanā. Kā kopumā vērtējat šo projektu?

Ļoti pozitīvi, jo uzlabo uzņēmējdarbības vidi.

Vai arī jūs esat iesaistījusies projekta realizācijā?

Jā. Esmu piedalījusies mentoru meistarklasē, konferencē Sanktpēterburgā un mācībās “Projektu menedžments”, kas deva iespēju iepazīt citu valstu uzņēmējas, mācīties kopā un rast jaunu pieredzi. Kā mentors esmu sniegusi daudzas konsultācijas sievietēm par dažādiem nodokļu režīmiem, uzņēmējdarbības formām, izmaiņām nodokļu sistēmā.

Kuras projekta aktivitātes Jūs vērtējat visaugstāk?

Sieviešu uzņēmēju resursu centra izveidi, kura interjers un iekārtojums ir mājīgs un domāju, ka šeit patiks darboties ikvienam.

Vai redzat, ka projekta realizācija ir devusi ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā?

Noteikti, jo šī ir vieta, kur tikties, mācīties, gūt pieredzi.

Kāds kopumā ir projekta devums mūsu pilsētā?

Sieviešu atbalsta resursu centra izveide ir liels ieguvums, jo papildina līdz šim esošo uzņēmēju atbalsta sistēmu ar jaunu elementu.

Vai redzat šī projekta ilgtspēju?

Protams, jo atbalsta centra izveide dos iespēju ikvienai interesentei izmantot centra tehnisko aprīkojumu, vidi, uzņēmēju un ZRKAC darbinieku konsultatīvo, metodisko un informatīvo atbalstu.

Kāds ir Jūsu novēlējums/secinājums?

Lai top jaunas idejas, tiek radītas inovācijas un jauni uzņēmumi!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu
Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietne: www.zrkac.lv

Atgriezties