Intervija ar uzņēmēju Ilzi Priževoiti (SIA “Karameļu darbnīca”)

No 2019. gada 1.  jūnija Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs kā partneris piedalās projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022) realizēšanā. Projekts tiek realizēts Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, kas atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošo pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Projekta mērķis ir iedvesmot, apmācīt un atbalstīt uzņēmējdarbības uzsācējas.

Vadošais partneris ir Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde “Sociāli ekonomiskais institūts” (Sankt Pēterburga). Projekta partneri ir: Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde Intelkap (Pleskava); Biedrība “Mentori” (Rīga); Biedrība “Latgales lietišķo sieviešu apvienība” (Daugavpils); Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”(ZRKAC) (Jelgava). Galvenie projekta rezultāti: Latvijas reģionos (Latgalē un Zemgalē - ZRKAC) un Krievijā (Pleskavas apgabalā) izveidots ekonomiski aktīvo sieviešu resursu centru tīkls. Izveidots starptautiskais elektroniskais katalogs. Organizēta virtuālā starptautiskā izstāde. Izglītoti mentori, uzņēmējas apguvušas zināšanas un prasmes semināros – “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā” un “Projektu menedžments”, kura saturs un metodika izstrādāta sadarbībā ar Stokholmas universitāti.

Projekta īstenošana noslēdzas 2021.gada 31.janvārī, tādēļ tika veiktas intervijas, lai noskaidrotu viedokli par projekta īstenošanas gaitu.

Pirmā intervija ir ar uzņēmēju Ilzi Priževoiti (SIA “Karameļu darbnīca”).

ZRKAC kā partneris piedalās projekta „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” realizēšanā. Kā kopumā vērtējat šo projektu?

Jelgava kā uzņēmējdarbības vieta uzņēmējiem ir ļoti ērta un piemērota un šis projekts papildina šīs iespējas.

Vai arī jūs esat iesaistījusies projekta realizācijā?

Jā. Man bija iespēja piedalīties konferencē Sankt- Pēterburgā un tur arī apgūt programmu “Projektu menedžments”, kuras saturs un metodika izstrādāta sadarbībā ar Stokholmas universitāti. Tā bija interesanta pieredze. Kā mentors esmu gatava dalīties pieredzē un sniegt konsultācijas pārtikas ražošanas jomā jaunajām uzņēmējām.

Kuras projekta aktivitātes Jūs vērtējat visaugstāk?

Atbalsta centra izveidi un iespēju gūt pieredzi, tiekoties ar citu valstu uzņēmējām, kā arī apmēcību iespējas.

Vai redzat, ka projekta realizācija ir devusi ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā?

Protams, jo radušās daudzas jaunas idejas, tiek uzsākta un attīstīta uzņēmējdarbība.

Kāds kopumā ir projekta devums mūsu pilsētā?

Izveidota platforma, kur jaunās, topošās un esošās uzņēmējas var saņemt padomus, saņemt atbalstu.

Vai redzat šī projekta ilgtspēju?

Noteikti, jo centrs palīdzēs uzņēmējdarbības gara stiprināšanai un attīstīšanai.

Kāds ir Jūsu novēlējums/secinājums?

Lai veicas iedvesmot, virzīt un realizēt pat visneticamākās idejas. Lai centra atbalsts noder lielam pulkam radošu un uzņēmīgu sieviešu!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu
Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietne: www.zrkac.lv

Atgriezties