Atklāj atbalsta resursu centru topošajām uzņēmējām (Autors: Sintija Čepanone)

Ar mērķi iedvesmot, apmācīt un atbalstīt sievietes, kuras sper pirmos soļus uzņēmējdarbībā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) telpās atklāts sociāli aktīvo sieviešu atbalsta resursu centrs. «Lai šeit satiekas neatlaidīgas, darbīgas, radošas un kritiski domājošas sievietes, jo tieši šīs īpašības piemīt uz nākotni vērstam cilvēkam. Un lai ir vēlme strādāt komandā, jo pilsēta izaugsmei veidojas, kopā darbojoties,» atklājot vietu, kur satikties idejām, teica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Sociāli aktīvo sieviešu atbalsta resursu centrs tapis projekta «Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos» gaitā, un jau septembra izskaņā sākta centra pirmā aktivitāte – Konsultāciju zibens maratons jeb septiņu nodarbību cikls, piedāvājot iespēju tikties ar pieredzes bagātām uzņēmējām un speciālistēm un saņemt individuālas konsultācijas par ideju radīšanu un attīstību, grāmatvedību, nodokļiem, darba aizsardzības, darba likumdošanas jautājumiem, reklāmas veidošanu, prototipu izveidi ar 3D printeri.

Savukārt turpmāk ikdienā centrā būs iespēja apmeklēt individuālas konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, attīstību un IT izmantošanu uzņēmējdarbībā. «Projekta gaitā esam radījuši vidi, kura ir piemērota, lai dalītos pieredzē, iepazīstinātu ar savu produktu, tiktos ar potenciālajiem klientiem, veidotu savu produktu prototipus ar 3D printeri vai šujmašīnu, mārketinga materiālus ar multifunkcionālo printeri, kā arī apgūt pirmās iemaņas darbā ar dronu,» kā topošās, tā uzņēmējas ar pieredzi izmantot šo iespēju aicina ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

«Kad mani uzrunāja iesaistīties šajā projektā, bija gada nogale, un tad darba ir vairāk, tāpēc sākumā mazliet šaubījos, taču šobrīd nenožēloju, ka piekritu. Esmu ieguvusi plašāku redzējumu, nodibinājusi jaunus kontaktus, veicinājusi sava uzņēmuma atpazīstamību,» ieguvumus uzskaita «Svētku sajūtu» dibinātāja Inese Meisa, spriežot, ka viņai kā uzņēmējai jaunais sieviešu atbalsta resursu centrs varētu kalpot kā lieliska vieta, kur gūt atelpu no ikdienas darba. «Lai smeltos spēku jaunām ierosmēm, laiku pa laikam der nomainīt vidi, tā atjauninot prātu jaunām idejām, un šī vieta tam noteikti ir piemērota,» saka viņa, atzīstot, ka ir gatava ar savu padomu un pieredzi pirmos soļus uzņēmējdarbībā spert arī citām sievietēm. L.Miķelsone piebilst, ka projekta gaitā izdevies apvienot radošu un atsaucīgu uzņēmēju komandu, kas sievietēm, kuras tikai gatavojas sākt savu uzņēmējdarbību, neliegs atbalstu un padomu. «Taču būtiski ir saprast, ka mentors nenorāda to vienīgo pareizo ceļu, kā darīt, lai izdodas, jo tāda viena ceļa jau nemaz nav. Mentors uzklausa, sadzird ideju un iedrošina darboties,» saka uzņēmēja mentore ar 15 gadu pieredzi Larisa Bogdanova, kura pārstāv biedrību «Mentori», sievietes, pat ja viņām ir tikai idejas aizmetnis par kādu uzņēmējdarbības jomu, iedrošinot izmantot jaundibinātā centra potenciālu.

A.Rāviņš vērtē, ka jaunais centrs, kura darbība pirmām kārtām vērsta uz topošajām uzņēmējām, ir būtisks solis ceļā uz uzņēmējdarbības attīstību pilsētā. «Lai gan aicinājums attīstīt uzņēmējdarbību izskan arī valsts mērogā, Eiropas Savienības kontekstā Latvijā vēl aizvien ir vismazāk uzņēmēju uz 1000 iedzīvotāju. Ja gribam izrauties no pēdējās pozīcijas, ir ne tikai jāaicina, bet arī reāli jādara, un uz to mudina arī pārmaiņas pasaulē. Jelgavā mēs darām!» tā domes priekšsēdētājs, atgādinot, ka šogad pirmo reizi pašvaldība izsludināja grantu programmu «Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem», paredzot iespēju pilsētas uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro neatmaksājamu finansiālu atbalstu no pašvaldības, kā arī otro gadu pēc kārtas pilsētā izsludināta pieteikšanās Gada balvai uzņēmējdarbībā.

Jāpiebilst, ka sociāli aktīvo sieviešu atbalsta resursu centrs atrodas Svētes ielā 33 – ZRKAC 3. stāvā. Vienoties par iespēju izmantot centra resursus savas idejas attīstībai var, sazinoties ar ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļu pa tālruni 63012155, 63012169 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

Открыт ресурсный центр поддержки будущих женщин предпринимателей..

Синтия Чепаноне.

С целью вдохновлять, обучать и поддерживать женщин, делающих первые шаги в предпринимательстве, на территории Центра развития компетенций Земгальского региона (ZRKAC) был открыт ресурсный центр поддержки для социально активных женщин. «Пусть здесь встречаются настойчивые, активные, творческие и критично мыслящие женщины, ведь именно этими качествами обладают люди, ориентированные на будущее. И пусть будет желание работать в команде, ведь именно благодаря командной работе формируется город для развития», - сказал председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш, открывая место встречи идей.

Ресурсный центр поддержки социально активных женщин был создан в рамках проекта «Предпринимательство, женщины и поддержка: сеть центров ресурсов для женщин в приграничных районах Латвии и России», и в конце сентября центр начал свою деятельность – «Консультационный блиц-марафон» или цикл семи занятий, в рамках которого, была предоставлена возможность встретиться с опытными женщинами-предпринимателями и специалистами и получить индивидуальные консультации по созданию и развитию идей, бухгалтерии, налогам, безопасности труда, вопросам трудового законодательства, созданию рекламы, созданию прототипов при помощи 3D принтера.

В дальнейшем в центре будет предлагаться возможность посещать индивидуальные консультации по созданию предприятия и началу предпринимательской деятельности, развитию и использованию информационных технологий в бизнесе. «В ходе проекта мы создали среду, подходящую для предпринимателей, где есть возможность делиться опытом, ознакомить со своим продуктом, назначать встречи с потенциальными клиентами, создавать прототипы своих продуктов при помощи 3D принтера или швейной машины, маркетинговые материалы – на мультифункциональном принтере, а также освоить базовые навыки работы с дроном, » Лига Микелсоне, руководитель отдела поддержки бизнеса ZRKAC, предлагает воспользоваться этой возможностью как будущим, так и опытным предпринимателям.

«Когда меня пригласили участвовать в этом проекте, это был конец года, а это - очень активное и напряженное рабочее время, поэтому сначала я немного колебалась соглашаться ли на участие в проекте, но теперь я не жалею, что рискнула. Я приобрела более широкое видение, установила новые контакты, способствовала узнаваемости предприятия, в котором работаю», - перечисляет положительные результаты Инесе Мейса, основательница предприятия «Ощущение праздника», полагая, что новый ресурсный центр поддержки женщин может стать для нее прекрасным местом, чтобы отдохнуть от повседневной работы. «Чтобы набраться сил для новых инициатив, необходимо время от времени менять окружающую среду, таким образом освежая ум для  новых идей, и центр определенно подходит для этих целей», - говорит она, признавая, что готова предложить помочь предпринять шаги в бизнесе и другим женщинам. Л.Микелсоне добавляет, что в ходе проекта удалось объединить творческую и отзывчивую команду предпринимателей, которая не откажет в поддержке и советах женщинам, только собирающимся открыть собственное дело. «Но важно понимать, что ментор не указывает единственный верный путь к успеху, потому что такого пути нет. Наставник слушает, слышит идею и поощряет к работе », - говорит Лариса Богданова, ментор с 15-летним опытом.

По оценке А.Равиньша, новый центр, деятельность которого в первую очередь ориентирована на будущих предпринимателей, является важным шагом на пути развития предпринимательства в городе. «Хотя призыв развивать предпринимательство также звучит и на национальном уровне, в контексте Европейского Союза в Латвии по-прежнему меньше предпринимателей на 1000 жителей. Если мы хотим выйти из выше упомянутой позиции, необходимо не только призывать к действию, но и реально действовать, и на это побуждают и изменения в мировой экономике. В Елгаве делаем! » Председатель горсовета, напоминая, что в этом году муниципалитет впервые объявил о грантовой программе «Поддержка предпринимателей и экономических операторов», дающей возможность городским предпринимателям получить до 10 000 евро в виде безвозвратной финансовой поддержки от муниципалитета, а также второй год подряд обьявлена заявка на участие в конкурсе «Приз года в предпринимательской деятельности».

Отметим, что центр поддержки социально активных женщин находится на улице Светес 33, на 3-м этаже ZRKAC. Договориться о возможности использования ресурсов центра для развития своей идеи вы можете, по телефонам 63012155, 63012169 или по электронной почте liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-2020 годов. За содержание в полной мере несёт ответственность Земгальский региональный центр развития компетенций (ЗРЦРК) и содержание не обязательно отражает позицию и мнение программы, стран-участниц проекта Латвии и России, а также Европейского Союза.

Контакты: 63012155, 63012169, liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Домашняя страница пректа: www.latruscbc.eu

Домашняя страница получателя финансирования: www.zrkac.lv

 

Atgriezties