Izmaiņas ugunsdrošības noteikumos

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar uzņēmumu SIA “FN-SERVISS” 23. aprīlī organizēja tiešsaistes semināru par izmaiņām ugunsdrošības noteikumos. Tajā piedalījās “FN-SERVISS” valdes priekšsēdētājs Edgars Rozentāls. Seminārā lielākais uzsvars tika likts uz izmaiņām vispārējos noteikumos un prasībām būvprojektiem. Ugunsdrošības noteikumos plānotās izmaiņas tiks veiktas lielā apmērā, jo notekumos grozīti 156 punkti.

Viens no jaunievedumiem ir online ugunsdrošības instruktāža un instruktāžas žurnāla ģenerēšana/parakstīšana, kā arī ugunsdrošības dokumentācijas apstiprināšana un uzglabāšana e-vidē. Tādējādi tiek samazināts administratīvais slogs. Šim nolūkam varēs izmantot speciāli izstrādātas sistēmas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir jāsniedz iespēja piekļūt šiem dokumentiem objektā un pārliecināties par to autentiskumu un integritāti. Strīda gadījumā darba devējam ir pienākums pierādīt, ka attiecībā uz elektronisko dokumentu un elektronisko parakstu ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Daudzos punktos ir samazinātas prasības. Piemēram, noteikts mazāks minimālais ugunsdzēsības aparātu skaits būvobjektos, kā arī maksimālais attālums – tas no jebkuras vietas būvobjektā līdz ugunsdzēsības aparātam nedrīkst pārsniegt 40 m. Tāpat arī attiecībā uz ugunsdrošības instruktāžu: ja iepriekš izglītības iestādēs tā bija jāveic ne retāk kā divas reizes gadā un ārstniecības un aprūpes iestādēs ne retāk kā četras reizes gadā, tad pēc grozījumiem - ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

Lai samazinātu cilvēku paniku viltus trauksmes gadījumā publiskos objektos, automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas nostrādāšana automātiskajā vadības režīmā ir pieļaujama ar laika aizturi līdz četrām minūtēm, ja aizsargājamajā objektā pastāvīgi atrodas persona, kura uzrauga šo ugunsaizsardzības sistēmu, ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā atbilstoši šo noteikumu prasībām.

Mainīta arī ir esošā redakcija par prasībām objektiem, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem. Pirms grozījumiem evakuācijas plāns bija jāizstrādā un jāizvieto tikai publiskajos objektos, kuros vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem. Tagad šī prasība attiecināma arī uz saimnieciskās darbības objektiem. Tas ir tāpēc, ka bieži vien šādos objektos ir sarežģīts plānojums, un, lai fiziskas personas zinātu, kā rīkoties ugunsgrēka, avārijas vai bīstamas situācijas gadījumā un kā visātrāk nokļūt drošībā, šīs prasības tika attiecinātas uz visiem objektiem.

Detalizētāk ar pārējiem grozījumiem iespējams iepazīties pievienotajā prezentācijā, kā arī aktuālos jautājumus noskaidrot, apmeklējot uzņēmuma FN-SERVISS Jelgavas biroju Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 13, iepriekš sazinoties, vai arī, piesakoties konsultācijai pie kāda cita šo pakalpojumu sniedzēja.

Atgriezties