Darba vērošanas aktivitāte Viļņas pieaugušo izglītības centrā

Eiropas Savienības “ERASMUS +” projekta “Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai” Projekts Nr. 2019-1-LV01-KA104-060193

Līdzdalība darba vērošanas aktivitātē Viļņas pieaugušo izglītības centrā tika organizēta laika posmā no 04.11.2019. – 08.11.2019. ar mērķi iepazīt Viļņas pieaugušo izglītības centra pieredzi formālās un neformālās izglītības piedāvājuma nodrošināšanā pieaugušajiem, īpaši izzinot centra darbības virzienus dažādu sociālā riska grupu iedzīvotāju sociālai integrācijai, metodisko pieredzi valodu kā integrācijas instrumenta apguvei nacionālā un internacionālā kontekstā.

Darba vērošanas aktivitātes rezultāti:

  1. Izzināti centra darbības virzieni, to atbilstība pilsētas un reģiona iedzīvotāju vajadzībām.
  2. Iepazīta centra pieredze jauniešu ar zemām pamatprasmēm atgriešanai izglītības sistēmā vai darba tirgū.
  3. Iepazīta centra pieredze imigrantu integrācijai sabiedrībā, izglītības piedāvājuma veidošanā unvalsts valodas apguvē imigrantiem.
  4. Iepazīta centra pieredze sabiedrības integrācijas procesu veicināšanā, īpaši izzinot, kā valoduapguves mūsdienīgas metodes var sekmēt multikulturālas sabiedrības veidošanos, izpratni pardažādību un tolerances stiprināšanu.
  5. Iepazīta pieredze andragoģijas metožu izmantošanā izglītības piedāvājuma veidošanaisenioru mērķauditorijai.
  6. Veikta ZRKAC pieredzes popularizēšana  un pieredzes apmaiņa ar Viļņas pieauguši izglītības centra administratīvā, metodiskā un pedagoģiskā darba speciālistiem.

Astra Vanaga
ZRKAC tālākizglītības nodaļas vadītāja

Atgriezties