Kursi pamatizglītības pedagogiem "Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem"

2018. gada oktobrī, skolēnu brīvlaikā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā Jelgavas novada pedagogi ieguva zināšanas profesionālās pilnveides kursos “Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem”.

Normatīvajos aktos ir nodefinēts, kas ir speciālās vajadzības un kāds atbalsts ir jānodrošina. Kursu programmas ietvaros pedagogi papildināja savas zināšanas par mācīšanās traucējumu ietekmi uz skolēnu, viņu saskarsmi un mācību procesu kopumā. Jelgavas novada pedagogi iepazinās ar daudzveidīgām sadarbības un atbalsta metodēm skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, jo 21. gs. populārs ir komunikatīvais mācību modelis, kura pamatprincips ir pedagoga un izglītojamā darbība dialoga veidā – pedagogs vada saskarsmi: nodrošina labvēlīgus norises apstākļus, palīdz mazināt traucējošas barjeras, veido profesionālu un ciešu sadarbību ar atbalsta personālu un vecākiem.

Tāpat viņi guva apstiprinājumu, ka rezultāti, sākot ar skolēnu strādāt citādi, nenāk uzreiz, šādiem bērniem atbalsts nepieciešams visu skolas laiku, bērnu panākumi jāsalīdzina nevis ar pārējiem skolēniem vai vidējo līmeni klases kolektīvā, bet gan ar paša bērna sasniegumiem kādā no iepriekšējiem mācību posmiem.

Bērnu ar mācīšanās traucējumiem iekļaušanā vispārizglītojošās skolas izglītības procesā ir sperts solis uz priekšu. Sabiedrība ir daudzveidīga un bērnam ir jāmācās tajā iekļauties, pieņemt un konkurēt ar tiem resursiem, kas viņam doti. Pedagogam svarīgi apzināties, kā viņš var sniegt atbalstu un iedrošinājumu katram skolēnam savā klasē.

Lai nostiprinātu savas zināšanas praktiskajā darbībā, pedagogi veidoja individuālu attīstības plānu savas klases skolēnam.

Atgriezties