Mācību gada noslēguma seminārs

2018. gada 13. jūnijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika mācību gada noslēguma seminārs, ko organizēja ZRKAC sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi, pirmsskolas izglītības iestādi “Kamolītis” un Jelgavas Valsts ģimnāziju.

Semināra pirmajā daļā “Labā prakse ceļā uz jauno mācību saturu: paveiktais, sasniegumi, atklājumi” tika sniegts pārskats par 2017./2018. mācību gadā paveikto metodiskajā darbā pilsētā un Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” iesaistīto izglītības iestāžu - PII “Kamolītis” un Jelgavas Valsts ģimnāzijas - pieredzi un secinājumiem, aprobējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu un mācīšanās pieeju.

Pasākuma otrajā daļā bija iespēja piedalīties astoņās darbnīcās un meistarklasēs. Vienā no tām pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis" iepazīstināja ar pieredzi projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā", akcentējot mācīšanās iedziļinoties un iekļaujošas izglītības īstenošanas, sadarbības un līdzdalības caurviju prasmes apguves iespējas pirmsskolā, kā arī izmaiņas pedagoģiskā darba plānošanā. Darbnīcā “Zināšanu konstruēšana dabaszinībās sākumskolā” Dace Pētersone-Gūtmane, Antra Škinča, Sanita Šabanska un Zintis Buls (ZRKAC) stāstīja un rādīja piemērus, kā strādāt ar zināšanu konstruēšanas līmeņiem. Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji vadīja divas darbnīcas. Pirmajā - “Sasniedzamais rezultāts un sadarbība latviešu valodā. Savu mācību sasniegumu analīze klases stundās” skolotājas Inga Strode, Elita Indriksone un Irina Ivanova dalībniekus rosināja iejusties skolēnu lomā -  sadarboties, izvirzīt stundā sasniedzamos rezultātus, domāt par savu mācīšanos, mācīties iedziļinoties, analizēt savus mācību sasniegumus. Otrajā darbnīcā - “Skolēnu sadarbība grupās” - skolotāji kā skolēni tika aicināti noteikt prasmes, izmantojot līmeņu aprakstus, veikt grupu darbu un izvērtēt savu darbību grupas kopīgajā darbā.

Darbnīcā “Skola kā mācīšanās organizācija - pirmie soļi” Jelgavas 4. sākumskolas direktore Agita Lundberga iepazīstināja ar savas skolas pieredzi, kā tiek organizēta un īstenota skolotāju mācīšanās, lai pēc iespējas labāk jau tagad, negaidot reformas “starta signālu”, sagatavotos jaunā mācību satura un pieejas ieviešanai. Darbnīcā “Lasītprasme pirmsskolā un sākumskolā” Inta Leilande (ZRKAC) iepazīstināja ar 1. klases diagnosticējošo darbu lasītprasmē rezultātiem. Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanās un attīstības svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā nostiprinās līdz 4. klasei. Tomēr ne visiem bērniem izdodas kļūt par labiem lasītājiem. Lai izzinātu problēmas un pilnveidotu lasītprasmes veicināšanas atbalsta sistēmu pilsētā, tika izstrādāti, realizēti diagnosticējošie darbi lasītprasmē 1. klasei, analizēti rezultāti, kā arī piedāvāti atbalsta pasākumi skolotājiem.

Jelgavas 1. internātpamatskolas - attīstības centra logopēde Anita Stāvause un Olaines 1. vidusskolas speciālā pedagoģe Ilze Šteinburga darbnīcā “Atbalsta pasākumi skolēniem mācību procesā” rosināja īpašu uzmanību pievērst bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, kādas metodes, uzdevumi skolotājam būtu jāizvēlas, lai varētu nodrošināt diferencētu pieeju.

 Divas darbnīcas vadīja Bauskas sākumskolas,  kas īsteno jaunā satura aprobāciju projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros, skolotāji - “Izglītības iestādes sadarbība ar vecākiem” un “Skolotāju sadarbība mācību procesā”. Sadarbības prasmes šajā gadsimtā ir vienas no darba tirgū visvairāk pieprasītajām prasmēm. Pilnveidotajā mācību saturā un mācīšanās pieejā sadarbībai ir īpaša nozīme, tā no skolas prasa vienotu izpratni un ilgtermiņa plānošanu. Pasākumā piedalījās 125 pedagogi no Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestādēm.

Galerija

Mācību gada noslēguma seminārs
Atgriezties