Kursi pamatizglītības pedagogiem “Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem”
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Skolēnu skaits ar mācīšanās traucējumiem turpina pieaugt. Ļoti bieži šie bērni tradicionālā izglītības procesā paliek zaudētāji. Pieaugošais informācijas apjoms, mācību priekšmetu programmas, spraigais mācību process daļai bērnu rada zināmas grūtības.

2016. gada augustā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem”. Kursu programmas laikā pedagogi apguva metodiskos paņēmienus, kā mācību procesa laikā respektēt katra skolēna individuālās īpatnības un mācīšanās spējas. Psihologi vērsa pedagogu uzmanību uz to, ka, lai mērķtiecīgi sekmētu skolēnu izziņas darbību, nepieciešams saprast, kā noris mācīšanās, cik labi izprasts apgūstamais mācību temats, kā racionālāk apgūt jaunos jēdzienus, prasmes un iemaņas. Protams, svarīga ir savlaicīga mācību traucējumu atpazīšana un profesionāla atbalsta sniegšana.

Pedagogs savā pedagoģiskajā darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, nav viens. Jāveido profesionāla un cieša sadarbība ar atbalsta personālu un vecākiem.

Atgriezties