Kursi fizikas un dabaszinātņu pedagogiem
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

No 12. līdz 19. februārim notika pedagogu profesionālās pilnveides kursi 12 stundu apjomā „Astronomijas jautājumi fizikas un dabaszinību stundās, izmantojot IKT un kritiskās domāšanas pieeju”. Kursu nodarbības apmeklēja 12 Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona fizikas un dabaszinību skolotāji. Kursus vadīja Ausma Bruņeniece, Mag. Phys., Pumpuru vidusskolas fizikas un astronomijas skolotāja un Inese Dudareva, Dr. Phys., LU Fizikas un matemātikas fakultātes lektore, Banku Augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas fizikas un informātikas skolotāja.

Lektores iepazīstināja ar programmas Stellarium lietojumu mācību uzdevumiem, meteorītu triecienu modelēšanas iespējām virtuāli un praktiski, virtuālās Saules sistēmas veidošanu (Google Maps) un zvaigznāju modeļiem.

Pasniedzējas stāstīja par kritiskās domāšanas paņēmienu izmantošanas iespējām, argumentu veidošanas prasmēm skolēniem, izmantojot IKT, iekļaujot arī tēmas par tekstu, attēlu, video un interneta pielietošanu.

Lai nodrošinātu skolēnu atbildes reakciju mācību procesā, pasniedzējas apskatīja testu veidošana iespējas Google kopdokumentos, stundu plānošanu un automātiskās atgriezeniskās saites nodrošināšanu ar Flobaroo un Learning designer programmām.

Atgriezties