Kursi pedagogiem par praktisku darbošanos dabaszinībās
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2015. gada 15. janvārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika kursu „Pētniecība un praktiskā darbība dabaszinībās (1. – 6. kl.)” noslēguma nodarbība.

Kursu mērķis bija veicināt pedagogu spēju veidot rosinošu un atbalstošu vidi, kas palīdz skolēniem pašiem attīstīt savu pētniecisko darbību, jo sākumskolas posmā apgūtās zināšanas dabaszinību stundās ir kā pamats, lai skolēni veiksmīgi varētu apgūt bioloģiju, ķīmiju un fiziku.

Kursi tika organizēti kā praktiskās darbnīcas un simulācijas, kurās pedagogi veica pētnieciskos darbus, apguva metodes un paņēmienus, kā rosināt skolēniem interesi par dabas procesu pētīšanu. Pedagogi vēroja un analizēja mācību stundu, kas vērsta uz sasniedzamo rezultātu, iepazinās ar „Miniphanomenta” eksperimentu izmantošanas iespējām dabaszinību stundās.

Kursos iegūtās zināšanas pedagogi varēs izmantot mācību stundu kvalitātes pilnveidē un nepārtrauktā savu zināšanu konstruēšanā.

Galerija

Kursi "Pētniecība un praktiskā darbība dabaszinībās (1.-6.kl.)"
Atgriezties