Seminārs matemātikas skolotājiem „Matemātikas olimpiāžu uzdevumu vērtēšana”

2015.gada 8.janvārī plkst. 15:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika seminārs matemātikas skolotājiem – „Matemātikas olimpiāžu uzdevumu vērtēšana”, kurā piedalījās 34 Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu matemātikas skolotāji. Pasākumu vadīja Mg.math., LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas vadītāja p.i. Maruta Avotiņa.

Semināra mērķis bija veicināt izpratni par matemātikas olimpiāžu uzdevumu vērtēšanu pamatskolas un vidusskolas klasēs.

Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu matemātikas skolotāji tika iepazīstināti ar vispārīgajiem vērtēšanas kritērijiem un galvenajiem uzdevumu veidiem, notika arī praktisks darbs grupās un diskusija.

Matemātikas skolotāji praktiski pielietoja olimpiāžu uzdevumu vērtēšanas kritērijus, strādājot darba grupās. Katrai darba grupai tika piedāvāti vienādi skolēnu atrisinātie uzdevumi, kas bija jāvērtē un jāargumentē piešķirtais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas kritērijiem .

Diskutējot par iegūto pieredzi un tās praktisko pielietojumu, skolotāji secināja, ka ir jānodrošina, lai vērtētāji atšķirīgi neinterpretētu noteiktos kritērijus.

Semināra darba kārtībā iekļautās teorētiskās atziņas un skolotāju praktiskais darbs grupās sekmēja vienotu izpratni par matemātikas olimpiāžu uzdevumu vērtēšanu.

Atgriezties