Kursi par zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2014. gada novembrī un decembrī  Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika kursi pedagogiem un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem „Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana un konsultēšana skolēnu izziņas aktivitātes veicināšanai mācību procesa īstenošanā

Pedagogi apguva zinātniski pētniecisko darbu veidošanas struktūru, darba stratēģisko plānošanu. Kursa laikā tika padziļināta izpratne par zinātniskajiem pētījumiem, to klasifikāciju, pētījuma norises gaitu, metodiku, principiem un matemātisko metožu lietošanu datu apstrādē un pētījuma ētikas principiem.

Pedagogi apguva informācijas avotu atlases principus un uzzināja kādi principi jāievēro, veidojot bibliogrāfiju un atsauces, kādi ir būtiskākie nosacījumi, izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu.

Kursu dalībnieki izstrādāja mājas darbu – izveidoja zinātniski pētnieciskā darba struktūru konkrētai tēmai.

Lektore Guna Stepiņa pedagogus iepazīstināja ar zinātniski pētniecisko darbību latviešu valodā un literatūrzinātnē. Pedagogi diskutēja un dalījās pieredzē par skolēnu izziņas darbības pedagoģisko vadību un izziņas interešu veidošanu.

Kursus vadīja  asoc. prof. dr. paed. Anita Aizsila, dr. paed. Aija Pridāne un Mg.sc.soc. un Mg. philol. Guna Stepiņa.

Atgriezties