Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās grūtībām
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2014. gada 6. novembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā noslēdzās kursi „Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās grūtībām”.

Mācīšanās traucējumi var iespaidot skolēna sekmes ikvienā mācību priekšmetā. Mācīšanās traucējumi skolēniem saglabājas ilgstoši, tādēļ būtiska ir to savlaicīga diagnostika un atbalsts mācību procesā. Mācīšanās traucējumu noteikšanā svarīgi izmantot dažādus informācijas avotus, jo faktori, kas ietekmē mācīšanās traucējumu rašanos, ir daudzveidīgi. Tikpat būtiska ir atbalsta personāla un mācību priekšmetu skolotāju sadarbība.

Lai savlaicīgi diagnosticētu bērnus ar mācīšanās traucējumiem un sniegtu nepieciešamo atbalstu mācību procesā, Jelgavas pilsētas un novada, Bauskas pilsētas, Džūkstes pagasta un Ozolnieku novada pedagogi, kursu laikā ieguva izpratni par skolēnu izziņas darbības traucējumu būtību, mācījās atpazīt skolēnu mācīšanās traucējumus, apguva paņēmienus un metodes, kas palīdz skolēniem kompensēt mācīšanās traucējumus mācību procesā un Iepazinās ar mācību sasniegumu vērtēšanu speciālās izglītības programmās.

Pedagogi praktiski veidoja skolēnu individuālos izglītības plānus, veidoja sadarbības plānus ar atbalsta personālu un skolēnu vecākiem, lai veiksmīgāk realizētu skolēna izglītības vajadzības.

Pedagogi savas zināšanas papildināja pie Mudītes Reigases mag. paed., Māras Liepnieces mag. paed., Sandras Ozoliņas mag. psych., Ilvas Vanagas mag. psych. un  Anitas Stāvauses.

Atgriezties