Projekta „Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā” aktivitātes
Projekta „Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā” ietvaros Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā laika posmā no jūlija līdz oktobrim projekta ekspertu grupa izstrādāja mācību materiālus un sešas tālākizglītības programmas:
   1. „Skolēnu izziņas aktivitātes pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati”;
   2. „Ķīmija kā viens no tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas struktūrkomponentiem”;
   3. „Bioloģija kā viens no tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas struktūrkomponentiem”;
   4. „Ģeogrāfija kā viens no tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas struktūrkomponentiem”;
   5. „Fizika kā viens no tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas struktūrkomponentiem”;
   6. „Matemātika kā viens no tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas struktūrkomponentiem”.
 
Jomas „Tehnoloģijas uz zinātņu pamati” mācību priekšmetu skolotāji oktobra brīvdienās uzsāka pirmās programmas apguvi. Programmas galvenās tēmas ir izziņas procesi, to saistība ar vecumposmu un dzimumu īpatnībām, skolēnu un skolotāju mijiedarbība.
Kā lielāko ieguvumu pirmajās nodarbībās kursu klausītāji atzīmē pedagoģijas un psiholoģijas tēmu atkārtošanu, zināšanu papildināšanu, labu un pārdomātu mācību darba organizāciju un vērtīgus mācību materiālus.
Nākošās 5 tālākizglītības programmas ir veidotas pēc vienota principa katra mācību priekšmeta skolotājiem atsevišķi. Programmu galvenās apgūstamās tēmas ir: izziņu veicinošas mācību metodes mācību priekšmetā, IT lietošana mācību priekšmetā, matemātikas prasmju lietošana citu zinību apguvē un praktiskajā dzīvē, kopīgo jomas prasmju attīstīšana, pedagogu sadarbība mācību procesa plānošanā, integrētu mācību stundu plānu izstrāde.
Jelgavas skolu bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas un fizikas skolotāji mācības turpinās līdz martam.
Projekta vadītāja Sanita Šabanska

 

Atgriezties