Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā” aktivitātes
Rit projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā”, līguma Nr. 2006/0123/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0168/0207 īstenošanas devītais mēnesis.
Projekta gaitā ir izveidota pedagogu tālākizglītības programma, sagatavoti metodiskie materiāli. No 2006. gada decembra katru darba dienu notiek pedagogu tālākizglītības kursu nodarbības. Kursu mērķis ir paaugstināt pedagogu gatavību IKT izmantošanai mācību procesā. Aprīļa mēnesī pedagogi kursu nodarbībās mācās, kā plānot un vadīt mācību stundu, kurā tiek izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Projekta ietvaros izveidota jauna mājas lapa http://ikt.jrpic.lv, kurā iespējams iepazīties ar projekta laikā iegādātajiem interaktīvajiem mācību līdzekļiem, kursu nodarbību materiāliem. Mājas lapā paredzēts ievietot arī skolotāju izstrādātos metodiskos materiālus.
Laika posmā no decembra līdz aprīlim projektā iesaistītās skolas ir izvērtējušas iestādes pedagogu gatavību izmantot IKT mācību procesā, skolā pieejamo interaktīvo mācību līdzekļu klāstu, pedagogu un bibliotekāru sadarbību, skolas nodrošinājumu ar datoriem, multimediju projektoriem. Projektā iesaistītie eksperti iepazinās ar izglītības iestāžu pašvērtējuma ziņojumiem, kuru kopsavilkums tika prezentēts skolu vadītāju un vietnieku seminārā 2007. gada 13. aprīlī.
 
Informāciju sagatavoja:
Antra Škinča, projekta vadītāja
t. 3012154
Atgriezties