Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 2012.gada janvārī ir uzsācis Eiropas sociālā fonda projekta „Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai”, Vienošanās Nr. 2011/0033/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/043 īstenošanu.

 

Ar 2012.gada janvāri līdz mācību gada beigām projekta dalībskolā - Lielplatones speciālajā internātpamatskolā strādā divi asistenti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas sniedz atbalstu un rūpējas par izglītojamo vajadzībām, nodrošinot pārvietošanās un līdzdalības iespējas gan skolā, gan ārpus tās, maksimāli samazinot ierobežojumus, ko rada bērna invaliditāte.

Projekta ietvaros laika posmā no 2012.gada 20.augusta līdz 24.augustam abās projekta dalībskolās- Lielplatones speciālajā internātpamatskolā un Jelgavas speciālajā internātpamatskolā tiks organizēta Radošā vasaras skola 4.- 6.klašu skolēniem. Vasaras skolas ietvaros paredzētas aktivitātes skolēniem nelielās grupās, kur bērniem būs iespēja apgūt jaunas prasmes un attīstīt radošās spējas, darbojoties:

  • alternatīvās mūzikas nodarbībās,
  • sarīkojumu deju nodarbībās,
  • floristikā,
  • rokdarbu un tēlotājmākslas radošajās darbnīcās,
  • netradicionālās sporta aktivitātēs.

2012./2013.mācību gadā projekta dalībskolās plānots īstenot sociālo un sadzīves prasmju veicināšanas programmu 1.-6.klases skolēniem un karjeras izglītības pasākumu programmu 7.-9.klases skolēniem, kā arī organizēt ekskursijas arodklašu audzēkņiem uz uzņēmumiem, lai audzēkņi varētu iepazīties ar darba vidi profesijās, kuras viņi apgūst skolā.

Abās projekta dalībskolās mācību gada garumā strādās skolotāja palīgi, kas sniegs individuālu pedagoģisko palīdzību skolēniem. Skolēniem būs iespēja arī apmeklēt interešu izglītības nodarbības un apgūt sarīkojumu deju pamatus, floristiku, kā arī apgūt mūzikas pamatus un attīstīt savus talantus ar Suzuki metodi.

 

Projekta vadītāja Sandra Liepiņa

Atgriezties