Projekta aktivitātes 2012./2013. m. g. I semestrī

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs no 2012.gada janvāra īsteno Eiropas sociālā fonda projektu „Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai”, Vienošanās Nr. 2011/0033/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/043.

Projekta ietvaros 2012./2013.mācību gadā trijās projekta dalībskolās: Jelgavas speciālajā internātpamatskolā, Lielplatones speciālajā internātpamatskolā un Jelgavas 2.pamatskolā skolēniem ir nodrošināts skolotāja palīga atbalsts. Skolotāja palīgi strādā 1. - 6. klasēs, palīdzot priekšmeta skolotājam, kā arī sniedzot papildus pedagoģisko palīdzību un atbalstu skolēniem. Strādājot ar skolēniem individuāli, skolotāja palīgi izskaidro nesaprotamos mācību tematus, palīdz apgūt tās prasmes, kas sagādā grūtības. Skolotāja palīgu galvenais uzdevums ir palīdzēt skolēniem apgūt pamatizglītības programmu atbilstoši katra skolēna veselības stāvoklim un attīstības līmenim; sekmēt mācību sasniegumu paaugstināšanos un veiksmīgu iekļaušanos izglītības iestādes vidē. Lai veiksmīgāk apgūtu dažādas mācību tēmas, 1. - 4. klašu skolēniem gan stundās, gan papildus nodarbībās ir iespēja mācīties, izmantojot interaktīvu mācību atbalsta palīglīdzekli „Mācīsimies kopā”, kas tika izveidots projekta ietvaros, lai ar spēļu un interaktīvu uzdevumu palīdzību skolēni varētu labāk saprast matemātikas un latviešu valodas mācību tēmas.

Lai paplašinātu skolēnu redzesloku un pilnveidotu uzvedības prasmes, kas nepieciešamas uzturoties sabiedriskās vietās - teātrī, muzejā, sabiedriskās ēdināšanas iestādē u.tml., skolēniem ir iespēja doties mācību ekskursijās un apmeklēt kultūrizglītojošos pasākumus.  

Tā 2012.gada nogalē Jelgavas 2. pamatskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Ķemeru Nacionālā parka „Meža māju”, lai paplašinātu zināšanas par meža floru un faunu, kā arī par aizsargājamām dabas teritorijām un to nozīmi. Pēc Nacionālā parka apmeklējums skolēni devās uz Jaunķemeru piekrasti, kur tika vērota jūras ūdens un smilšu krāsa, viļņu darbība. Ekskursijas noslēgumā skolēni iepazinās ar maizes ceptuves „Lāči” darbību, kā arī baudīja pusdienas „Lāču” kafejnīcā. 15. decembrī sociālo un sadzīves prasmju veicināšanas programmas ietvaros 30 Jelgavas 2. pamatskolas skolēni apmeklēja Rīgas cirka izrādi „Diženie pasaules cirki. Gigantiskie ziloņi no Indijas”. Savukārt Jelgavas speciālās internātpmatskolas skolēni Rīgā apmeklēja izrādi-mūziklu „Sniega karaliene”. Skolēniem tas bija neaizmirstams piedzīvojums - redzēt Rīgu Ziemassvētku rotā, kā arī baudīt izrādi. Lielplatones speciālās internātpamatskolas skolēni Rīgā apmeklēja izrādi „Ziemassvētku jampadracis”.

1. - 6.klašu skolēniem ir iespēja paplašināt savas intereses un pilnveidot savas spējas, iesaistoties interešu izglītības nodarbībās: apgūstot floristikas pamatus, mācoties sarīkojumu deju soļus, kā arī apgūstot ģitāras spēles mākslu.

Lai sistemātiski un regulāri nodrošinātu 7. - 9.klašu skolēniem atbalstu karjeras izglītībā, Jelgavas specialajā internātpamatskolā un Lielplatones speciālajā internātpamatskolā ir ieviests karjeras izglītības skolotāja amats. Karjeras izglītības skolotāji sniedz skolēniem atbalstu savu spēju izzināšanā, savu stipro pušu un interešu novērtēšanā, palīdz gūt informāciju par dažādām profesijām, kā arī pilnveido prasmes, kas ikvienam jaunietim nepieciešamas pēc skolas beigšanas, meklējot sev atbilstošu darbu.

Lai uzzinātu par profesijām, kas ir pieprasītas gan Jelgavā, gan Latvijā, Jelgavas speciālās internātpamatskolas skolēni apmeklēja NVA Jelgavas filiāli. Ekskursijā „SIA Evopipes”, kas ir viens no modernākajiem plastmasas cauruļu ražotājiem Eiropā un pasaulē, skolēni iepazinās ar mūsdienīgu ražotni, modernām tehnoloģijām.

Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2012./2013. mācību gada beigām.

Projekta vadītāja Sandra Liepiņa

Atgriezties