Projekta „Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai” noslēguma konference
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2013.gada 21. maijā pl. 12.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs organizēja projekta „Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai”; Vienošanās Nr. 2011/0033/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/043

noslēguma konferenci, kurā  piedalījās 88 Jelgavas pilsētas un novada, Zemgales reģiona un Rīgas skolu pedagogi, kas iesaistīti speciālās izglītības programmu īstenošanā, kā arī sadarbības partneru pārstāvji.

Konferences atklāšanā dalībniekus uzrunāja Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un projekta sadarbības partnera - Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde klātesošos iepazīstināja ar projekta mērķi, īstenotajām aktivitātēm un rezultātiem.

Projekta ietvaros 2012./2013. mācību gadā trīs projekta dalībskolās - Jelgavas speciālajā internātpamatskolā, Jelgavas 2. pamatskolā un Lielplatones internātpamatskolā tiek īstenotas šādas aktivitātes:

1. Lai sniegtu skolēniem papildus atbalstu gan mācību laikā, gan ārpus stundu aktivitātēs, skolās ir ieviests skolotāja palīga amats. Jelgavas 2. pamatskolā strādā 2 skolotāja palīgi, Jelgavas Speciālajā internātpamatskolā - 8, Lielplatones internātpamatskolā - 3 skolotāja palīgi.

2. Mācību gada sākumā katrā skolā tika izstrādāta un tiek īstenota sociālo un sadzīves prasmju apguves programma 1.-6. klašu skolēniem. Šīs programmas mērķis ir sekmēt skolēnu sociālo un sadzīves prasmju attīstību, kā arī gatavību tās izmantot dažādās sadzīves situācijās, pilnveidot savstarpējās saskarsmes prasmes, kā arī veicināt skolēnu personības izaugsmi. Lai sasniegtu mērķus, skolēniem tiek organizēti praktiskas ievirzes pasākumi - mācību ekskursijas, kultūrizglītojošie pasākumi, interešu izglītības nodarbību cikli. Skolēni projekta ietvaros apmeklē teātra un kino izrādes, iepazīst ievērojamas un interesantas vietas tuvākajā apkārtnē.

3. 7.-9. klašu skolēniem un Lielplatones internātpamatskolas arodklašu skolēniem tiek organizēti pasākumi, lai pilnveidotu profesijas iegūšanai un karjeras plānošanai nepieciešamās prasmes, sniegtu zināšanas par darba tirgu, izglītības ieguves iespējām, tādējādi sagatavojot viņus darba dzīvei. Lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšu, skolās strādā karjeras izglītības pedagogi un darbs tiek veikts saskaņā ar skolas izstrādāto karjeras izglītības programmu.

Projekta laikā skolēni iepazinuši gan Jelgavas pilsētas uzņēmumus, piemēram, „Evopipes, „Latvijas keramika”, veikalu K-Rauta, modes namu „Tēma”, viesojušies lauku saimniecībās un iepazinuši to darbību, kā arī apmeklējuši profesionālās izglītības iestādes un uzzinājuši par iespējām apgūt profesiju. Lielplatones speciālajā internātpamatskolā mācās skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Lai veicinātu šo skolēnu iekļaušanos sabiedrības dzīvē, skolēni devās mācību ekskursijās un apmeklēja kultūras pasākumus.

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Škinča prezentēja projekta ietvaros izstrādāto interaktīvo mācību atbalsta palīglīdzekli 1.-4.klasei „Mācīsimies kopā!”.

Šis mācību atbalsta palīglīdzeklis veidots 1.-4. klašu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un grūtībām mācībās. 2012./2013. mācību gada laikā nodrošināta 80 izglītojamo papildus apmācība mācību priekšmetos, izmantojot šo mācību palīglīdzekli.

Interaktīvo mācību atbalsta palīglīdzekli ir pozitīvi novērtējuši gan projekta dalībskolu, gan citu skolu pedagogi, kas strādā ar bērniem, kuriem ir mācību grūtības. Šo palīglīdzekli skolas var saņemt, piesakoties Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā.

Jelgavas speciālās internātpamatskolas direktore Larisa Simkina dalījās pieredzē par pedagoga palīga amata ieviešanu, darba pienākumiem un uzdevumiem, skolotāja palīgu paveikto mācību gada laikā.

Lielplatones internātpamatskolas direktores vietniece un karjeras izglītības pedagogs Sandra Atmane iepazīstināja ar karjeras izglītības pedagoga darbību skolēnu darba prasmju attīstīšanā un karjeras izglītībā.

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Pampe dalījās pieredzē par skolas paveikto skolēnu sociālo un sadzīves prasmju pilnveidē ārpusstundu nodarbībās.

Sadarbības partneri- Jelgavas sociālo lietu pārvalde iepazīstināja ar Bērnu un ģimenes atbalsta centra programmu vecāku un bērnu sociālo prasmju pilnveidei, kā arī par psihologa un sociālā darbinieka nodarbībām projekta dalībskolās- Jelgavas 2.pamatskolā un Jelgavas Speciālajā internātpamatskolā.

Konferences otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja gūt informāciju par atbalsta sistēmas izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem veidošanu valstī, par ko pastāstīja Ilga Prudņikova, ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” vecākā eksperte. Tukuma 2.vidusskolas direktores vietniece Evita Korna dalījās pieredzē par būtiskākajiem jautājumiem, kas jāņem vērā veidojot karjeras izglītības sistēmu skolā.

Galerija

Projekta „Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai” noslēguma konference
Atgriezties