Pieredzes seminārs 1. - 6. klašu pedagogiem

2012. gada 22. novembrī Jelgavas 4. pamatskolā notika pieredzes seminārs 1. - 6. klašu pedagogiem „Pētnieciskās prasmes mācību stundās sākumskolā”. Semināra mērķis iepazīstināt Jelgavas pilsētas pedagogus ar labās prakses piemēriem skolēnu pētnieciskās darbības veicināšanā un attīstīšanā.

Direktores vietniece izglītības jomā Daiga Kravale semināra dalībniekus iepazīstināja ar Jelgavas 4. pamatskolas pieredzi skolēnu pētnieciskajā darbībā stundu laikā un ārpusstundu pasākumos.

Semināra dalībnieki vēroja skolotājas Ingvildas Ivanovas vadīto dabaszinības stundu 6. klasē „Planētu izpēte”. Skolotāja rosināja skolēniem netradicionālu un racionālu skatījumu uz planētām. Stundā skolēni pētīja un atlasīja svarīgāko informāciju par Saules sistēmas planētām, veica praktiskus aprēķinus, nostiprināja prasmi saskatīt sakarības.

Skolotāja Ingvilda Ivanova pastāstīja par savu pieredzi „Pētnieciskās darbības pulciņā”, kas skolēniem dod iespēju savas pētnieciskās prasmes realizēt praktiskā darbībā, veicot pētījumus, projektu darbus un veidojot dažādus modeļus.

Skolotāja Ilze Zajankovska iepazīstināja ar attīstošo vidi pirmsskolas audzēkņu praktiskās darbošanās pētnieciskajā procesā, kas rosina bērnu interesi par dažādiem procesiem dabā, cilvēka ikdienas dzīvē un palīdz mācību vielas apguvē.

Skolotāja Daina Denjuščenkova stāstīja par skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanu matemātikas stundās. Skolotāja savā prezentācijā parādīja, kā dalāmības pazīmes, pirmskaitļus, attiecības un proporcijas var mācīt netradicionāli un interesanti.

Atgriezties